Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR zmenila prvostupňové rozhodnutia PMÚ SR o uložení pokút podnikateľovi T.E.O., spol. s r. o. v likvidácii

Publikované:
Obsah

Účastník konania sa môže domáhať preskúmania rozhodnutí súdom.

podpisovanie do knihy
podpisovanie do knihy
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) tromi rozhodnutiami, č. 2022/NPI/POK/R/20, č. 2022/NPI/PKN/R/21 a č. 2022/POP/POK/R/22 zo dňa 28. 4. 2022, zmenila prvostupňové rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“), č. 2021/NPI/POK/1/64 zo dňa 1. 12. 2021, č. 2022/NPI/POK/1/1 zo dňa 11. 1. 2022  a č. 2021/POP/POK/1/73 zo dňa 20. 12. 2021, ktorými úrad uložil pokuty účastníkovi konania T.E.O., spol. s r. o. v likvidácii, Košice.
 
V dvoch prípadoch úrad uložil pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote, v jednom z nich ju uložil aj za predloženie neúplných informácií a podkladov, čím účastník konania porušil povinnosť podľa § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže – zákona č. 136/2001 Z. z. V treťom prípade účastník konania tým, že bezodkladne neoznámil úradu jeho vstup do likvidácie porušil povinnosť oznámiť úradu akúkoľvek zmenu týkajúcu sa konania podľa § 20 ods. 6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže – zákona č. 187/2021 Z. z.
 
Rada úradu vo všetkých troch prípadoch potvrdila vecnú správnosť zistení úradu, ako aj právne posúdenie skutkového stavu, avšak dospela k záveru o potrebe zníženia výšky uložených pokút. V dvoch prípadoch Rada úradu znížila výšku pôvodne uložených pokút z dôvodu, že úrad nesprávne identifikoval priťažujúcu okolnosť, na základe toho Rada úradu primerane znížila uloženú pokutu v jednom prípade z 8000 na 7500 eur a v druhom prípade zo 6500 na 6000 eur. V treťom prípade týkajúcom sa neoznámenia vstupu do likvidácie Rada úradu znížila uloženú pokutu z 3300 na 1500 eur z dôvodu, že považovala uloženie pokuty v maximálnej možnej výške za neprimerané.
 
Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 7. 5. 2022.
 
Voči týmto rozhodnutiam sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.