Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada Protimonopolného úradu vecne potvrdila rozhodnutie 1. stupňa o karteli stavebných spoločností vo verejných obstarávaniach

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu SR (Rada úradu) preskúmala rozhodnutie Protimonopolného úradu SR zo dňa 28.07.2014, ktorým úrad udelil pokuty štyrom stavebným spoločnostiam za uzatvorenie kartelovej dohody vo verejných obstarávaniach a potvrdila protizákonné konanie týchto spoločností.

Predmetom verejných obstarávaní, v ktorých došlo ku kolúzii, bola rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Rožňave v konečnej hodnote viac ako 2 milióny EUR. Podľa rozhodnutia Rady úradu podnikatelia koordinovali svoj postup  so zámerom zosúladiť cenové ponuky a účasť v súvislosti s  verejnými obstarávaniami vyhlásenými týmto zariadením. Preukázanie koordinácie účastníkov kartelovej dohody bolo založené prevažne na nepriamych dôkazoch, a to spôsobe stanovenia cien, zhodných nepravidelnostiach a nedostatkoch v cenových ponukách a existencii nesprávnych prepočtov, ako i na informáciách poskytnutých v rámci programu zhovievavosti. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Environmentálneho fondu.

Jeden z účastníkov konania využil leniency  program a poskytol ďalšie dôkazy o protiprávnom konaní, na základe čoho mu bola znížená pokuta o 40% a získal imunitu zo zákazu účasti na verejných obstarávaniach. Dvaja účastníci konania využili inštitút urovnania, na základe ktorého im bola znížená pokuta o 30%. Urovnaním priznali títo podnikatelia svoju účasť na kartelovej dohode a prevzali za svoje konanie zodpovednosť.

Podmienky využitia inštitútu programu zhovievavosti (tzv. leniency program), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50% sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Udelené pokuty:
J.P.–STAV spol. s r.o.:  158 783 EUR
Ing. Vladimír Maduda PLYSPO: 39 539,60 EUR
Vertikal – SOLID, s. r. o.: 43 657 EUR
GMT projekt, spol. s r.o.: 148 981,70 EUR

Proti rozhodnutiu Rady úradu nie je možný riadny opravný prostriedok.