Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila kartel IT distribútorov

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu potvrdila rozhodnutie odboru kartelov, ktorým v júni 2014 uložil pokutu v celkovej výške 4,28 mil. EUR distribútorom IT technológií a doplnkového tovaru za uzatvorenie kartelovej dohody.

Piati distribútori IT technológií a doplnkového tovaru sa dohodli na zavedení manipulačného poplatku vo výške 1 EUR, ktorý mal byť účtovaný na každej faktúre vystavenej zákazníkom za dodanie tovaru. Zavedenie poplatku bolo podmieňované jeho zavedením u všetkých zúčastnených na dohode. Predmetom dohody bol aj termín zavedenia manipulačného poplatku, ktorý bol stanovený u každého podnikateľa na iný deň tak, aby nevzbudili podozrenie, že došlo k uzatvoreniu kartelu. K preukázanému stretnutiu, na ktorom mali prebiehať prvé rozhovory o zavedení manipulačného poplatku, došlo vo februári roku 2013 na Srí Lanke. Poplatok začal byť účtovaný účastníkmi dohody nasledujúci mesiac, postupne v priebehu jedného týždňa. Realizáciu dohody účastníci konania medzi sebou monitorovali. Zo získaných dôkazov tiež vyplynulo, že podnikatelia si boli vedomí protiprávnosti svojho postupu, ktorý sa snažili zatajiť. Rozhodujúce dôkazy vo forme komunikácie vedenej medzi zástupcami jednotlivých podnikateľov a internej firemnej komunikácie potvrdzujúce existenciu tejto kartelovej dohody, získal úrad počas inšpekcií v priestoroch pokutovaných spoločností.

Cieľom účastníkov dohody bolo zaviesť do praxe dohodu, ktorá podľa posúdenia úradu, mala potenciál obmedzenia hospodárskej súťaže. Účastníci dohody patria medzi významných podnikateľov na trhu distribúcie IT technológií a doplnkového tovaru, teda ich konanie sa dotýkalo podstatnej časti tohto trhu. Napriek tomu, že nedošlo k dojednaniu  konečnej ceny tovaru, resp. v tomto prípade služby, ale iba  k dojednaniu jej zložky- administratívneho manipulačného poplatku, uvedené ovplyvňovalo v konečnom dôsledku cenu poskytovanej služby. Vzhľadom na citlivosť na cenové výkyvy na trhu distribúcie informačných technológii a doplnkového sortimentu už suma 1 Eur  bola spôsobilá ovplyvniť súťaž medzi konkurentmi, keďže mohla vyvolať preskupenie zákazníkov medzi nimi, o ktorých zvádzajú boj. Potenciál zníženia konkurencie bol zrejmý už zo samotnej podstaty a dôvodu koordinácie účastníkov dohody pri zavedení manipulačného poplatku. Dojednaním sa na jednotnom postupe mali účastníci dohody zámer dosiahnuť vylúčenie takéhoto rizika a teda vylúčenie konkurenčného boja, pre ktorý by sa bez dohody vytvoril priestor. Účastníci dohody preto primárne nezískali výhodu len v dôsledku toho, že bez obáv z konkurencie mohli zvýšiť cenu prostredníctvom zavedenia ďalšej cenovej zložky a tým účtovať vyššiu cenu za poskytovanú službu, ale predovšetkým z vylúčenia súťaže v určitom rozsahu v tejto oblasti ako takej, čo im mohlo do budúcna priniesť zisky, ktoré by bez takejto koordinácie nezískali.

Dohoda o cenách sa klasifikuje ako ťažký kartel a patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažného práva.

Jeden z účastníkov konania neuplatnil dohodu v praxi a manipulačný poplatok neúčtoval, čo úrad v rozhodnutí vyhodnotil ako poľahčujúcu okolnosť, ktorá viedla v jeho prípade k zníženiu pokuty.

Právoplatné pokuty:
ASBIS SK spol. s r.o.: 2 062 857 eur
eD´ system Slovakia, s.r.o.: 1 246 621 eur
ABC Data s.r.o.: 246 240 eur
AT Computer, s.r.o.: 582 641 eur
SWS Distribution, a.s.: 142 823 eur

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2015.