Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie o karteli podnikateľov na trhu stavebných a rekonštrukčných prác

Aktualizované:
Obsah
Dňa 09. 06. 2016 Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky potvrdila rozhodnutie odboru kartelov zo dňa 25. 05. 2016, ktorým uložil pokutu trom podnikateľom za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá mala za cieľ obmedziť hospodársku súťaž na trhu stavebných a rekonštrukčných prác vrátane dodávok zariadení na území Slovenskej republiky.

Prvostupňový orgán mal na základe dôkazov získaných analýzou za preukázané, že podnikatelia VUMAT SK, s.r.o., B.C.D., spol. s r.o. a TERCIA, spol. s r.o. prostredníctvom výmeny informácií koordinovali svoj postup so zámerom zosúladiť cenové ponuky a účasť v súvislosti s verejnou obchodnou súťažou tak, aby poradie uchádzačov a víťaz boli dopredu známe a svoj zámer následne predložením zosúladených ponúk v praxi aj realizovali. Predmetom zákazky bola „Rekonštrukcia penziónu ENERGETIK“ a predpokladaná hodnota zákazky bola 1 005 962,53 Eur bez DPH. Podnikatelia uzatvorili dohodu obmedzujúcu súťaž pri predkladaní ponúk v procese verejnej obchodnej súťaže prostredníctvom priameho alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a koluzívneho správania sa, čím vedome koordinovali svoje správanie.

Závery o dohode obmedzujúcej súťaž boli založené na:
  • vedomosti uchádzačov o predkladaných ponukách tým, že na ponukách neúspešných uchádzačov sa v skrytých stĺpcoch nachádzali ponuky uchádzačov, ktorí sa umiestnili pred nimi,
  • neštandardnej zhode cenových ponúk uchádzačov.
Za takéto konanie uložil PMÚ podnikateľom pokuty vo výške 5% z relevantného obratu nasledovne:
  • VUMAT SK, s.r.o.:  165 341€,
  • B.C.D., spol. s r.o.: 28 176 €,
  • TERCIA, spol. s r.o.: 63 562 €.
Všetci účastníci konania podali proti prvostupňovému rozhodnutiu rozklad.

Rada úradu na základe podaných rozkladov prvostupňového konania preskúmala prvostupňové rozhodnutie a dospela k presvedčeniu, že prvostupňový orgán postupoval a rozhodol správne a spolu s dokazovaním doplneným Radou úradu vedie k záveru, že účastníci konania uzavreli kartelovú dohodu a cieľom ich koordinácie bolo,  aby predmetnú zákazku získal vopred určený podnikateľ a za dohodnutú cenu. Túto dohodu aj realizovali v praxi.

Dohody o určení cien, obmedzení odbytu, rozdelení trhov a koluzívnom správaní v tendroch, napr. v procese verejného obstarávania, verejnej obchodnej súťaže alebo inej obdobnej súťaže sa klasifikujú ako kartely, ktoré ako osobitná forma horizontálnych dohôd sú najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 06. 2016.