Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie o karteli vo verejnom obstarávaní

Aktualizované:
Obsah
Rada úradu vydala dňa 30. júna 2016 rozhodnutie č. 2016/KH/R/2/034, ktorým vecne potvrdila závery rozhodnutia prvostupňového orgánu o tom, že podnikateľ MEDMES, spol. s r.o., so sídlom Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice, Česká republika a podnikateľ MARINER plus s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava obmedzili hospodársku súťaž na trhu výroby a dodávok tovarov a služieb v sektore strojárstva na území Slovenskej republiky.
 
Podnikatelia v roku 2013 koordinovali svoje správanie pri účasti a predkladaní cenovo zosúladených ponúk v procese verejného obstarávania. Predmetom zákazky bola ,,Deproteinácia produkcie škrobov na technické účely a dobudovanie integrovaného skladového hospodárstva pšeničného škrobu“. Zákazka bola realizovaná v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Cieľom ich vzájomnej koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku získal vopred určený uchádzač a za dohodnutú cenu. Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, spočívajúca v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania.
 
Na základe uplatnenia inštitútu urovnania, Rada znížila úradom stanovenú pokutu v celkovej výške 96 733 eur a uložila podnikateľom nasledujúce výšky pokút:
  • MEDMES, spol. s r.o.: 33 066,60 eur,
  • MARINER plus s.r.o.: 34 645,50 eur.
V súlade so zákonom o hospodárskej súťaži bol podnikateľom MEDMES, spol. s r.o. a MARINER plus s.r.o. uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Ukladanie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní je obligatórnou súčasťou rozhodnutia o dohode obmedzujúcej súťaž formou kolúzie vo verejnom obstarávaní alebo obdobnej súťaži. Štandardná dĺžka zákazu sú 3 roky, zákon však ustanovuje dve výnimky – úspešnému leniency žiadateľovi úrad takýto zákaz neukladá vôbec a podnikateľovi, ktorý využije inštitút urovnania úrad uloží zákaz na 1 rok. Táto lehota plynie od tzv. konečného rozhodnutia. Konečným rozhodnutím sa rozumie rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať a v prípade, že žaloba podaná bola, rozhodnutie, voči ktorému bola žaloba zamietnutá alebo bolo zastavené súdne konanie. 

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 11. júla 2016.