Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu potvrdila rozhodnutie úradu, odboru kartelov, o porušení povinnosti predložiť všetky požadované podklady a informácie v úradom určenej lehote

Aktualizované:
Obsah
Úrad vydal dňa 21. 09. 2015 rozhodnutie, ktorým uložil pokutu podnikateľovi H-COLOR, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 36, 949 01 Nitra za porušenie povinnosti predložiť všetky požadované podklady a informácie v úradom určenej lehote. V rámci výkonu prešetrovania za účelom zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, úrad vyzval podnikateľa H-COLOR, spol. s r.o., aby v stanovenej lehote predložil originál kompletnej dokumentácie, dokladujúcej priebeh konkrétnej obchodnej verejnej súťaže. Podnikateľ ani po urgencii požadované podklady nepredložil. 

Účelom ustanovenia § 22 ods. 2 zákona a k nemu korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto konania podnikateľov, nakoľko ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú efektívnosť výkonu prešetrovania, a tým aj možnosť odhaľovať protisúťažné konanie podnikateľov.

Rada úradu rozhodnutím zo dňa 12. 05. 2016 potvrdila záver úradu o tom, že podnikateľ H-COLOR, spol. s r.o. porušil povinnosť stanovenú zákonom a je dôvodné mu uložiť pokutu. Zákon za porušenie tejto povinnosti umožňuje uložiť pokutu až do 1% z obratu podnikateľa. Úradom uloženú pokutu vo výške 5 013 EUR (0,8% z obratu) však Rada úradu považovala za neprimeranú spáchanému porušeniu a znížila ju na 3 133,-EUR (0,5 % z obratu). 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 06. 2016.

Počas druhostupňového konania pred Radou úradu dochádzalo k nepreberaniu poštových zásielok podnikateľom H-COLOR, spol. s r.o. Úrad v konaniach eviduje takéto správanie podnikateľov pomerne často. Treba zdôrazniť, že nepreberanie poštových zásielok nemá za následok nemožnosť úradu konať s oslovovanými subjektami. Zákon stanovuje pravidlá, na základe ktorých sa aj zásielky riadne doručované na oficiálne adresy považujú za doručené. Nekomunikovaním s úradom sa oslovené subjekty vystavujú riziku, že im márne uplynú lehoty na splnenie povinností alebo vykonanie dôležitých úkonov, ktoré môžu slúžiť na ich obhajobu v konaní. Za účelom informovania širšej verejnosti o konaní pred úradom úrad zverejňuje komentované znenie zákona COMPAct, ktoré obsahuje aj podrobnosti o doručovaní (§ 29 zákona). Tento výklad je dostupný na http://www.antimon.gov.sk/compact/