Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada úradu vecne potvrdila rozhodnutie o karteli pri dodávke tovarov a služieb pre strednú odbornú školu v Trenčíne

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, vydala dňa 12.02.2015 rozhodnutie č. 2015/KH/R/2/005, ktoré čiastočne zmenilo rozhodnutie č. 2014/KH/1/1/023, odboru kartelov zo dňa 07.08.2014, ktorým odbor kartelov uložil  desiatim podnikateľom pokuty za uzatvorenie štyroch kartelových dohôd. Dohody spočívali v koordinácii správania podnikateľov v štyroch verejných obstarávaniach financovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov.

Predmetom týchto verejných obstarávaní bola dodávka učebných pomôcok, meracích prístrojov, častí a príslušenstva vozidiel a poskytovania odbornej technickej pomoci pre Strednú odbornú školu letecko – technickú v Trenčíne.
 
Medzi pokutovanými boli okrem podnikateľov, ktorí sa zúčastnili verejných obstarávaní, aj podnikatelia, ktorí v súvislosti s týmito verejnými obstarávaniami poskytovali služby týkajúce sa administratívneho zabezpečenia získania príspevkov z fondov EÚ a organizácie verejných obstarávaní a ktorí výkonom týchto činností umožnili, resp. uľahčili uzatvorenie kartelových dohôd.
 
Úrad získal v danom prípade dôkazy o vzájomnej komunikácii medzi niektorými z podnikateľov v podobe e-mailov. Rovnako úrad vykonal analýzu cien predložených do verejných obstarávaní. Vo viacerých prípadoch zistil, že pomery medzi cenami predloženými do verejných obstarávaní vykazujú neštandardnú zhodu, čo poukazovalo na protiprávne konanie podnikateľov v podobe dohody obmedzujúcej súťaž.    
 
Bližšie informácie sú obsiahnuté v rozhodnutiach, ktoré sú zverejnené na webovej stránke úradu na http://www.antimon.gov.sk/mahrlo-sro-stara-tura;-micronix-spol-s-ro-bratislava;-sloveuroasia-as-banska-bystrica;-visona-–-cicmanec-sro-trencin;-ing-vladimir-karvacky-–-apres-pravenec;-ing-adriana-ondrikova-ziar-nad-hronom;-ing-ludovit-koszorus-–-global-trade-vlky;-ibank-ccc-spol-s/
 
Udelené pokuty:
IBANK-CCC, spol. s r.o.: 216 €
Ing. Adriana Ondríková: 1 138 €
Ing. Ľudovít Koszorús GLOBAL TRADE: 3 660 €
Ing. Vladimír Karvacký – APRES: 557 €
MAHRLO, s.r.o.: 14 981 €
MICRONIX spol. s .r.o.: 62 139 €
RIA, spol. s r.o.: 6 928 €
SlovEuroasia, a.s.: 120 €
TPZ Servis s.r.o.: 2 047 €
VISONA – Čičmanec, s.r.o.: 9 269 €

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.3.2015.