Preskočiť na hlavný obsah

Rada úradu

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady. Členom rady nesmie byť zamestnanec úradu. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.

Členovia Rady úradu

Mgr. Juraj Beňa, LLM (PDF, 193 kB) - predseda PMÚ SR, predseda Rady úradu

JUDr. Zora Mistríková (PDF, 67 kB) 

Mgr. Ing. Michaela Michalovičová (PDF, 217 kB) 

JUDr. Martin Jacko (PDF, 187 kB) 

JUDr. Rastislav Kuklis (PDF, 186 kB) 

Ing. Peter Sádovský (PDF, 184 kB) 

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. (PDF, 58 kB)