Rada úradu

Rada úradu rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady. Členom rady nesmie byť zamestnanec úradu. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.

Členovia Rady úradu

JUDr. Tibor Menyhart (PDF, 65 kB) - Predseda PMÚ SR, predseda Rady úradu

JUDr. Zora Mistríková (PDF, 67 kB) 

Mgr. Ing. Michaela Michalovičová (PDF, 217 kB) 
Posledná aktualizácia:30.11.2020