Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rimavská Sobota dostala pokutu za zvýhodňovanie podnikateľa v oblasti pohrebných a cintorínskych služieb

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad, odbor kartelov, vydal dňa 29.10.2014 rozhodnutie, ktorým uložil mestu Rimavská Sobota pokutu vo výške 8 000 EUR za porušenie § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z.z. v platnom znení (ďalej len „zákon“) v súvislosti s poskytovaním cintorínskych a pohrebných služieb na území mesta Rimavská Sobota mestskou príspevkovou organizáciou Technické služby mesta Rimavská Sobota.

Na základe zhromaždených dôkazov úrad dospel k záveru, že mesto Rimavská Sobota jednak zavedením dvojitého spôsobu účtovania poplatkov za služby v Cenníku cintorínskych a pohrebných služieb s účinnosťou od 01.04.2014 a jednak schválením poplatku „Poplatok za dovoz zosnulých – cudzie firmy“ v Cenníku cintorínskych a pohrebných služieb s účinnosťou od 20.04.2005 zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzilo súťaž v oblasti cintorínskych a pohrebných služieb na území mesta Rimavská Sobota.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.