SA.59768

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ)
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:14.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:25 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59768