SA.61931

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2
Poskytovateľ pomoci:Exportno-importná banka SR
Dátum rozhodnutia EK:23.02.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:1815,625 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.61931