SA.62004

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dátum rozhodnutia EK:22.03.2021
Výška schválenej štátnej pomoci:2 000 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.62004