Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Školenia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci: PMÚ SR usporiadal 8 školení v období apríl – jún 2018

Aktualizované:
Obsah
V rámci zvyšovania povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zorganizoval v období mesiacov apríl - jún 2018 celkovo 8 školení.
 
Päť školení bolo určených pre zástupcov miest, obcí a samosprávnych krajov. Tieto školenia sa uskutočnili priamo v regiónoch, konkrétne 6. 4. 2018 v Nitre (v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Nitra), 16. 4. 2018 v Trnave (v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Trnave), 6. 6. 2018 v Poprade (v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Štrba), 7. 6. 2018 v Banskej Bystrici (v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici) a 13. 6. 2018 v Žiline (v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Žiline). Na školeniach sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov. Predmetom školení boli všeobecné aspekty (základné pojmy v oblasti štátnej pomoci a pravidlá poskytovania pomoci), európske pravidlá pre poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci, ale aj vnútroštátna právna úprava (zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) s dôrazom na povinnosti vo vzťahu k Informačnému systému pre monitorovanie a evidenciu – IS SEMP, ktorý plní funkciu centrálneho registra) a špecifiká týkajúce sa poskytovania pomoci na úrovni miest, obcí, resp. samosprávnych krajov (napr. nakladanie s majetkom na základe titulu hodného osobitného zreteľa). Účastníci uvedených školení aktívne využili možnosť položiť otázky v rámci diskusie.
 
Úrad sa tiež zapojil do vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF, ktorých účasť na školeniach je povinná na základe Centrálneho plánu vzdelávania. V rámci tohto plánu vzdelávania sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnili dve školenia, a to
18. 4. 2018 a 23. 5. 2018. Na školeniach sa zúčastnili najmä zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Výskumnej agentúry, Slovenskej agentúry životného prostredia a Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Školenie absolvovalo približne 90 administratívnych kapacít EŠIF. Predmetom školení boli základné informácie v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (vrátane európskej legislatívy), ale aj vnútroštátna právna úprava (zákon o štátnej pomoci, centrálny register). Niektorí účastníci školenia využili možnosť zaslať svoje otázky pred školením a lektori ich počas školenia zodpovedali. V priebehu školení sa účastníci aktívne zapojili aj do diskusie.
 
V spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR úrad 17. 5. 2018 a 24. 5. 2018 vo svojich priestoroch zorganizoval špecializované školenia pre zástupcov daňových úradov, a to v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Schémy pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa  § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (schéma DM-12/2018). Predmetom školení boli jednotlivé ustanovenia, podmienky a prílohy schémy s dôrazom na povinnosti poskytovateľov a príjemcov tak, aby bolo zabezpečené, že pomoc poskytovaná podľa uvedenej schémy bude v súlade s pravidlami pre poskytovanie minimálnej pomoci a so zákonom o štátnej pomoci. Na predmetných školeniach sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov daňových úradov z celej Slovenskej republiky.