Preskočiť na hlavný obsah

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Aktualizované:
Obsah

Legislatíva

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2832 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2024/90320) (PDF, 537 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2832 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (PDF, 699 kB) (s účinnosťou od 1. 1. 2024) 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2391 zo 4. októbra 2023, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 717/2014, (EÚ) č. 1407/2013, (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 360/2012, pokiaľ ide o pomoc de minimis na spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, a nariadenie (EÚ) č. 717/2014, pokiaľ ide o celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutú jedinému podniku, obdobie jeho uplatňovania a iné záležitosti (PDF, 699 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (PDF, 203 kB) - konsolidované znenie [zmenené a doplnené o nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1923 zo 7. decembra 2018 a 2020/1474 z 13. októbra 2020]

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1474 z 13.októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 360/2012, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania a časovo obmedzené výnimky pre podniky v ťažkostiach s cieľom zohľadniť dôsledky pandémie COVID-19 (PDF, 507.51 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1923 zo 7.decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 360/2012, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (PDF, 363 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (PDF, 860.18 kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (PDF, 780.56 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/C 8/02) (PDF, 836.16 kB)

OZNÁMENIE KOMISIE – Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011) (2012/C 8/03) (PDF, 788.07 kB)

Rozsudok Altmark

Bližšie informácie

Bližšie informácie o službách vo všeobecnom hospodárskom záujme nájdete na webovom sídle Európskej komisie.