Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Spoločné vyhlásenie európskych úradov na ochranu hospodárskej súťaže o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v kontexte vojny na Ukrajine

Publikované:
Obsah
ukrajina vlajka tmavé nebo
ukrajina vlajka tmavé nebo
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky sa s ďalšími súťažnými autoritami spolupracujúcimi v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž ECN pripojil k spoločnému vyhláseniu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine, publikovanom dňa 21. 3. 2022 na webovom sídle Európskej komisie.

Členské autority na ochranu hospodárskej súťaže ECN, s odkazom na predchádzajúce vyhlásenie Európskej rady zo dňa 24. 2. 2022, odsúdili bezprecedentnú vojenskú agresiu proti Ukrajine a vyjadrili podporu a solidaritu Ukrajine a jej ľudu, ktorý v súčasnosti čelí vojne. Zároveň si plne uvedomujú sociálne a ekonomické dôsledky vojny tak na Ukrajinu, ako aj na EÚ/EHP.

Autority ECN zdôraznili, že aj počas krízových situácií je ich cieľom zabezpečovať dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, ako aj presadzovanie rovnakých podmienok pre hospodársku súťaž medzi podnikateľmi.

Autority ECN uznali, že podnikatelia následkom vojny a/alebo sankcií na vnútornom trhu môžu riešiť aj otázky spolupráce pri zabezpečovaní nákupu, dodávky a spravodlivej distribúcie vzácnych produktov a ďalších vstupov alebo pri zmierňovaní vážnych ekonomických dôsledkov sankcií uloženými EÚ.

Autority ECN objasnili, že opatrenia prijímané za súčasných okolností na zmiernenie dosahu vážnych narušení vnútorného trhu by pravdepodobne nepredstavovali obmedzenie hospodárskej súťaže podľa článku 101 ZFEÚ/53 Dohody o EHP, resp. mohli by prinášať výhody, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou mohli prevážiť nad obmedzením hospodárskej súťaže. V každom prípade a za súčasných okolností autority ECN potvrdili, že ECN nebude aktívne zasahovať proti nevyhnutným a dočasným opatreniam prijímaným na predchádzanie vážnym narušeniam následkom vojny a/alebo sankcií na vnútornom trhu.

Zároveň konštatovali, že je dôležité zabezpečiť, aby základné produkty (napríklad energia, potraviny, suroviny) boli dostupné za konkurencieschopné ceny a aby súčasná kríza nebola zneužívaná na narúšanie podmienok hospodárskej súťaže medzi podnikateľmi. Ak podnikatelia zneužívajú súčasnú situáciu napr. uzatváraním kartelových dohôd alebo zneužívaním dominantného postavenia, ich protizákonným konaním sa budú zaoberať autority ECN.

Podnikateľom, ktorí majú prípadné pochybnosti o zlučiteľnosti súčasných koordinovaných iniciatív s právom hospodárskej súťaže EÚ/EHP odporúčajú kontaktovať Európsku komisiu, Dozorný orgán EZVO alebo príslušný vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž na účely neformálneho usmernenia.

Celé znenie spoločného vyhlásenia ECN k vojne na Ukrajine je dostupné na nasledujúcom odkaze: Spoločné vyhlásenie ECN o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v kontexte vojny na Ukrajine.