Preskočiť na hlavný obsah

Spolupráca pri ochrane finančných záujmov EÚ

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR spolupracuje s orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky (ďalej len „SR") zapojenými do systému ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „EÚ") a boja proti podvodom v rámci siete AFCOS.

Úlohu koordinačného útvaru v tejto oblasti plní v SR Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“).

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) so sídlom v Bruseli zriadila Európska komisia svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 s cieľom zvýšiť účinnosť boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ.

OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov EÚ, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet EÚ.

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ v SR

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre SR po vstupe do EÚ.

V SR je ONÚ OLAF prvým miestom kontaktu pre OLAF v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013.

Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov EÚ v SR.

Nezrovnalosťou sa rozumie:
  • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky EÚ takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva SR alebo EÚ,
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov EÚ.
Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) e-mailovú adresu:  
 
Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä nasledujúce informácie:
  • základné  údaje o projekte (názov, číslo),
  • informácie  o poskytovateľovi príspevku,
  • informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku,
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka,
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia,
  • podporná dokumentácia,
  • kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.).

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu. Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj na účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu, resp. výkonu kontroly. Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetných opatrení zo strany Vášho zamestnávateľa, kontaktujte Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži na nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Viac informácií nájdete na webovom sídle ONÚ OLAF.

Výročné správy vydané v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ za uplynulé roky

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2020