Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Správa z prešetrovania v oblasti poskytovania finančných služieb obyvateľstvu, malým a stredným podnikateľom a samosprávam v Slovenskej republike

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky sa podrobne venoval analýze finančného sektora, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších hybných síl ekonomiky. Niektoré trhy v oblasti poskytovania finančných služieb dlhodobo vykazujú stabilnú štruktúru a vyššiu mieru koncentrácie, čo môže indikovať nižšiu intenzitu hospodárskej súťaže.

V rámci prešetrovania sa úrad zameral na podmienky poskytovania niektorých finančných produktov bánk obyvateľstvu, malým a stredným podnikateľom a samosprávam, nakoľko pre týchto klientov je charakteristická asymetria informácií a nižšia vyjednávacia sila. Úrad zisťoval, či banky viažu poskytnutie vybraných typov úveru obyvateľstvu, malým a stredným podnikateľom a samosprávam na poskytnutie bežného účtu vedeného v príslušnej banke. Viazanie produktov môže oslabiť hospodársku súťaž v predmetnej oblasti poskytovania finančných služieb zvýšením nákladov na zmenu banky, znížením transparentnosti cien, čím sa znižuje mobilita predmetných klientov bánk a zvyšujú sa bariéry vstupu pre nových poskytovateľov finančných služieb (najmä tých, ktorí sa špecializujú na jeden produkt).

Úrad z prešetrovania zistil nasledovné:
 • K viazaniu hypotekárnych a spotrebných úverov obyvateľstvu na bežný účet nedochádza, čo úrad hodnotí pozitívne. Banky systémom rôznych zliav (napr. zníženie úrokovej sadzby k úveru) a iných výhod motivujú spotrebiteľov k tomu, aby si zobrali v balíčku produkty úver a bežný účet. Ak sa však klient rozhodne zrušiť bežný účet v danej banke, z ktorého spláca úver, uvedené je spojené s prekážkami, najmä s administratívnymi a finančnými nákladmi (viaceré banky v tejto súvislosti uplatňovali v mnohých prípadoch nie zanedbateľný poplatok za zmenu zmluvných podmienok úverovej zmluvy), čo znižuje mobilitu klientov.
   
 • Praktika viazania úveru malým a stredným podnikateľom s bežným účtom je pomerne rozšírená - podiel bánk na trhu úverov pre malých a stredných podnikateľov, ktoré takto postupujú, v roku 2012 predstavoval takmer 63 %.
   
 • V prípade poskytovania úverov samosprávam podiel bánk, ktoré poskytujú úvery samosprávam spolu s bežným účtom v roku 2012 predstavoval takmer 59 %.
Úrad preto v súlade so svojou stratégiou a prioritizačnou politikou v rámci uplatňovania súťažnej advokácie vyzval banky aby:
 • upustili od praktiky viazania poskytnutia úveru malým a stredným podnikateľom na bežný účet v danej banke,
   
 • neviazali poskytnutie úveru samosprávam na bežný účet vedený v banke poskytujúcej úver,
   
 • transparentným spôsobom poskytovali svojim klientom všetky informácie rozhodujúce pre vyhodnotenie jednotlivých konkurenčných ponúk vrátane informácií o podmienkach a poplatkoch za prípadnú zmenu zmluvných podmienok dohodnutých v úverových zmluvách, zrušenie bežného účtu a pod.,
   
 • znižovali informačnú asymetriu medzi bankami a klientmi bánk, taktiež aby minimalizovali administratívne bremeno klientov pri zmene poskytovateľa sledovaných finančných služieb.
Vzhľadom na stabilne pomerne vysokú koncentrovanosť trhu v úradom sledovaných oblastiach poskytovania vybraných bankových produktov a nižšiu vyjednávaciu silu niektorých typov klientov bánk, úrad bude naďalej aktívne monitorovať a vyhodnocovať vývoj podmienok poskytovania bankových produktov týmto spotrebiteľom.

Prílohy na stiahnutie