Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stanovisko PMÚ k návrhu zákona, ktorým sa mení aktuálny zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Publikované:
Obsah

PMÚ upozorňuje, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti. Zároveň je v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou SR.

písanie na papier
písanie na papier

Do parlamentu bol predložený pozmeňovací návrh zákona, ktorým sa mení aktuálny zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Táto novela navrhuje zmenu spôsobu voľby, menovania aj odvolávania predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ). PMÚ upozorňuje, že schválenie tohto návrhu by predstavovalo výrazný zásah do jeho nezávislosti. Je zároveň v priamom rozpore s právom EÚ, a tým aj s Ústavou Slovenskej republiky (SR).

Aktuálne platný zákon o ochrane hospodárskej súťaže v prevažnej miere predstavuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Predložená novela zákona je v priamom rozpore so znením tejto smernice, a to hneď v niekoľkých bodoch.

V prvom rade prenecháva výber predsedu PMÚ výlučne vláde (bez súhlasu hlavy štátu), čím by mohlo dochádzať k obmedzeniu jeho nezávislosti. Vláda môže byť motivovaná do tejto pozície vyberať kandidáta, prostredníctvom ktorého bude môcť zasahovať do nezávislého výkonu činností PMÚ. 

Novela tiež obmedzuje transparentnosť procesu výberu predsedu PMÚ. Doterajšia právna úprava ukladala vláde povinnosť uskutočniť verejné výberové konanie, v rámci ktorého sa kandidáti na túto funkciu mohli sami prihlásiť, prípadne mohli byť navrhnutí poslancami parlamentu a vedeckými ustanovizňami. Novelou navrhovaný postup je v rozpore s čl. 4 (4) spomínanej európskej smernice.  

Dôvody odvolania predsedu PMÚ, ktoré návrh zákona predkladá sú tiež v priamom rozpore s čl. 4 (3) tejto smernice, ktorý jednoznačne a taxatívne (teda bez možnosti pridania ďalších dôvodov v národnom práve) stanovuje dôvody na možné odvolanie rozhodujúcich osôb v orgánoch na ochranu hospodárskej súťaže. Týmito dôvodmi sú buď nesplnenie podmienok vyžadovaných na plnenie ich povinností (tieto musia byť jednoznačne a vopred stanovené v národnom práve) alebo fakt, že boli uznané za vinné za závažné pochybenie podľa vnútroštátneho práva.

Predkladaný návrh zákona by predstavoval závažné porušenie povinností SR vyplývajúcich z jej členstva v EÚ, o čom PMÚ upovedomil Európsku komisiu a bude informovať aj ďalšie relevantné orgány a inštitúcie.