Stanovisko PMÚ SR k medializovaným vyjadreniam ohľadom činnosti a právomocí PMÚ SR v súvislosti s cenami pohonných hmôt v SR

Aktualizované 10.05.2022

V súvislosti s medializovanými vyjadreniami vo vzťahu k činnosti a právomociam Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a k cenám pohonných hmôt úrad v prvom rade uvádza, že nevykonáva reguláciu na trhu s pohonnými hmotami, ako ani na žiadnom inom trhu a výkon jeho právomocí je stanovený príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Úrad je oprávnený posudzovať a sankcionovať zneužívanie dominantného postavenia, avšak v prípadoch zneužívania dominantného postavenia je vždy najskôr potrebné vymedziť relevantný trh a preukázať dominantné postavenie predmetného podnikateľa na takto vymedzenom relevantnom trhu. Následne úrad posudzuje namietané konanie podnikateľa, pričom každá z praktík zneužívania dominantného postavenia má legislatívou, ekonomickou teóriu a prípadovým právom nastavené určité podmienky a štandardy, ktoré musia byť splnené, aby úrad mohol skonštatovať, že k zneužitiu dominantného postavenia došlo. Existenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu môže úrad skonštatovať až na základe komplexnej analýzy trhu, nie na základe čiastkových informácií týkajúcich sa napr. len vývoja cien vstupnej suroviny. Významná je aj skutočnosť, že úrad je pred vydaním rozhodnutia podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ (t. j. vo veci dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia) povinný v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo dňa 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy oznámiť zamýšľané rozhodnutie Európskej komisii.

Prešetrovanie, či došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže teda býva spojené s detailným prešetrovaním a správnym konaním, v ktorom úrad musí riadne účastníkovi konania preukázať porušenie zákona, čo štandardne trvá dlhší čas. Podobne tomu býva pri zásahoch Európskej komisie či iných autorít na ochranu hospodárskej súťaže v rámci EÚ. Výsledkom takéhoto rozhodnutia úradu je ex post konštatovanie, že v minulosti došlo k porušeniu zákona, avšak úrad neurčuje ex ante, napr. akú má podnikateľ účtovať cenu v budúcnosti alebo aký má mať v budúcnosti zisk. Očakávania, že úrad by svojou činnosťou mohol určiť ceny pohonných hmôt do blízkej budúcnosti nie je možné považovať za reálne vzhľadom na kompetencie úradu.

Úrad zároveň poznamenáva, že ak sa preukáže potreba zasiahnuť do cien pohonných hmôt, najúčinnejším a najrýchlejším nástrojom na riešenie mimoriadnych dôsledkov vojenského konfliktu na Ukrajine na predmetné trhy je uplatnenie cenovej regulácie (tak, ako to je aktuálne v Maďarsku) podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“). Podobná cenová regulácia bola uplatnená aj v prípade antigénových testov. Podľa ustanovenia § 4a ods. 2 písm. a) zákona o cenách „cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov". Vzhľadom na to, že prípadná regulácia cien je veľmi významný zásah do trhu a podnikania, úrad si dovoľuje navrhnúť, aby cenový orgán - v tomto prípade Ministerstvo financií Slovenskej republiky - zvážil, či a do akej miery je potrebné venovať sa tejto problematike v situácii, kedy sú maloobchodné ceny pohonných hmôt bez daní na území SR jedny z najnižších v EÚ1.

1 https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin