ŠTÁTNA POMOC: EK prijala Druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva

Aktualizované 12.05.2020

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 8. 5. 2020 prijala Druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva (ďalej len „druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca“).  

Cieľom tohto druhého dodatku a doplnenia dočasného rámca je rozšíriť doterajšiu pôsobnosť dočasného rámca štátnej pomoci, ktorý EK prijala dňa 19. 3. 2020 a následne ktorého prvý dodatok a doplnenie schválila dňa 3. 4. 2020.

Druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca stanovuje kritériá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytnúť nefinančným spoločnostiam v núdzi rekapitalizáciu a podriadený dlh. Pri schvaľovaní pomoci podľa tohto dodatku bude EK individuálne posudzovať pomoc pre spoločnosti, ktorých prahová hodnota prekračuje 250 miliónov eur.

Členské štáty budú musieť do troch mesiacov od rekapitalizácie zverejniť podrobnosti o totožnosti a spoločnostiach, ako aj o výške pomoci, ktorým bola poskytnutá pomoc. Príjemcovia, okrem malých a stredných podnikov (MSP), budú musieť navyše zverejňovať informácie o využívaní prijatej pomoci vrátane informácií o tom, ako využitie prijatej pomoci podporuje činnosti spoločnosti v súlade s povinnosťami EÚ a vnútroštátnymi záväzkami spojenými s ekologickou a digitálnou transformáciou.

Doplnený dočasný rámec bude platný do konca roka 2020. Vzhľadom na to, že problémy so  solventnosťou sa môžu prejaviť až v neskoršej fáze vývoja tejto krízy, v prípade rekapitalizačných opatrení EK predĺžila toto obdobie do konca júna 2021.

Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK. Znenie druhého dodatku a doplnenia dočasného rámca je dostupné na tomto odkaze (v anglickom jazyku).
 
Doplnením dočasného rámca však zostávajú nedotknuté uplatňované pravidlá súvisiace s kontrolou koncentrácií podľa platných právnych predpisov. Pri ich posudzovaní v príslušných prípadoch úrad navyše vykoná nevyhnutné úkony z pozície koordinátora štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť neporušenie určených pravidiel takto poskytnutej pomoci.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin