Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala oznámenie o strednodobom preskúmaní máp regionálnej pomoci

Publikované:
Obsah

Členské štáty majú možnosť navrhnúť zmeny a doplnenia svojich máp regionálnej pomoci.

symbol euro mince
symbol euro mince

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dňa 30. 5. 2023 v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci prijala oznámenie týkajúce sa strednodobého preskúmania máp regionálnej pomoci platných na obdobie rokov 2022 – 2027 pod názvom Oznámenie Komisie, ktorým sa mení bod 188 a prílohy I a IV k usmerneniam o regionálnej štátnej pomoci, pokiaľ ide o hodnotenie máp regionálnej pomoci v polovici obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 (2023/C 194/05) (ďalej len „oznámenie“).

Regionálna pomoc je dôležitým nástrojom, ktorý členské štáty využívajú na podporu regionálneho rozvoja. Dňa 19. 4. 2021 prijala Komisia revidované usmernenia EÚ o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia“), v ktorých sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja znevýhodnených oblastí v EÚ pri zabezpečení rovnakých podmienok medzi členskými štátmi. Usmernenia nadobudli účinnosť dňa 1. 1. 2022.

V oddiele 7.6.2 usmernení sa stanovuje, že v roku 2023 sa vykoná hodnotenie máp regionálnej pomoci v polovici obdobia, pričom sa zohľadnia aktualizované štatistiky. V bode 194 usmernení sa od Komisie vyžaduje, aby do júna 2023 oznámila podrobnosti uvedeného hodnotenia v polovici obdobia. Daná požiadavka sa uskutočňuje prostredníctvom oznámenia.

V prijatom oznámení sa stanovujú aktualizované štatistiky a pravidlá strednodobého preskúmania. Aktualizovaná štatistika bola teraz rozšírená o údaje až do roku 2021, teda pokrýva aj vplyv pandémie COVID-19. V zmysle oznámenia majú členské štáty možnosť navrhnúť zmeny a doplnenia svojich máp regionálnej pomoci, aby odrážali nepriaznivé zmeny v HDP na obyvateľa a miere nezamestnanosti v ich regiónoch.

Ak sú splnené príslušné podmienky oznámenia, členské štáty môžu oznámiť zmeny a doplnenia svojich máp regionálnej pomoci vrátane

  1. nových regiónov oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ (tzv. oblasti „a“) a zvýšenia maximálnej intenzity pomoci v existujúcich oblastiach „a“;

  2. zvýšenia maximálnej intenzity pomoci v existujúcich tzv. nepreddefinovaných oblastiach „c“ oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ a nahradenia existujúcich nepreddefinovaných oblastí „c“ novými nepreddefinovanými oblasťami „c“; a

  3. zvýšenia maximálnej intenzity pomoci pre regióny, ktoré zažívajú úbytok obyvateľstva.

Medzi regióny, pre ktoré je možné navrhnúť vyššiu intenzitu pomoci o 10 percentuálnych bodov, bolo zaradené aj Západné Slovensko.

Preskúmanie máp regionálnej pomoci nie je povinné. Členské štáty, ktoré majú v úmysle zmeniť a doplniť svoje mapy regionálnej pomoci na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027, môžu tieto zmeny oznámiť Komisii do 15. 9. 2023. Oznámené zmeny a doplnenia budú podliehať rozhodnutiu Komisie. V tejto súvislosti Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci požiada o zmenu regionálnej mapy pomoci pre SR s účinnosťou od 1. 1. 2024.

Oznámenie nadobudlo účinnosť uverejnením v Úradnom vestníku EÚ C 194 zo dňa 2. 6. 2023. Oznámenie je verejne dostupné na webovom sídle Protimonopolného úradu SR.