Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala Revíziu nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení

Publikované:
Obsah

Cieľom revízie je najmä uľahčiť, zjednodušiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu EÚ.

tráva
tráva

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 9. 3. 2023 prijala Revíziu nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „revízia“).

Cieľom revízie je najmä uľahčiť, zjednodušiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu EÚ prostredníctvom jednoduchšej verejnej podpory investícií.

Vytvára sa vyššia flexibilita pre členské štáty pri podporných opatreniach v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre klimatickú neutralitu a emisne neutrálny priemysel.

Hlavnými zmenami sú

  • zníženie hranice pre povinnosť zaznamenávať údaje o poskytnutej pomoci pre príjemcu z 500 000 eur na 100 000 eur;
  • rozšírenie a zjednodušenie možností pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (najmä zavádzanie OZE, dekarbonizácia priemyselných procesov, zelená mobilita, vodík z OZE);
  • uľahčenie projektov, do ktorých sú zapojení príjemcovia z viacerých členských štátov (najmä projekty IPCEI), a to zvýšením notifikačných stropov a intenzity pomoci;
  • významné zvýšenie notifikačného stropu pre environmentálnu pomoc a pomoc na výskum, vývoj a inovácie;
  • skupinová výnimka pre opatrenia členských štátov na reguláciu cien energií;
  • výnimka do výšky 3 mil. eur na vzdelávanie;
  • zvýšenia iných notifikačných stropov,
  • zmeny vybraných definícií.

V súlade s článkom 3 revízie nariadenie vstupuje do platnosti nasledujúci deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

EK predĺžila platnosť nariadenia do 31. 12. 2026.

Po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie bude nariadenie verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc – Legislatíva – Skupinové výnimky.