Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

Aktualizované:
Obsah

Prijatá zmena umožní členským štátom vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany EK.

listy v bloku
listy v bloku
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 23. 7. 2021 prijala rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany EK.
 
Revidované pravidlá sa týkajú:
  • pomoci poskytovanej vnútroštátnymi orgánmi na projekty podporované prostredníctvom určitých centrálne riadených programov EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca a
  • určitých opatrení štátnej pomoci na podporu zelenej a digitálnej transformácie a sú zároveň relevantné pre zotavenie po hospodárskych dosahoch pandémie koronavírusu.
V záujme zlepšenia kompatibility pravidiel financovania z EÚ a pravidiel štátnej pomoci EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca navrhuje EK zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci platných pre vnútroštátne financovanie projektov alebo finančných produktov, ktoré spadajú pod určité nedávno prijaté programy EÚ. Zmenami, ktoré boli zavedené do nariadenia o skupinových výnimkách, sa zladili pravidlá financovania z prostriedkov EÚ a pravidlá štátnej pomoci platné pre tieto typy financovania tak, aby sa odbúrala zbytočná zložitosť a zároveň zachovala hospodárska súťaž na jednotnom trhu EÚ.
 
Ide o vnútroštátne finančné prostriedky, ktoré sa týkajú týchto oblastí:
  1. finančné a investičné operácie podporené z Fondu InvestEU,
  2. projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré získali známku excelentnosti v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, ako aj spolufinancované projekty v oblasti výskumu a vývoja alebo akcie zamerané na vytváranie tímov v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa,
  3. projekty Európskej územnej spolupráce (ETC) známej aj ako Interreg.
Po prijatej zmene všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách môžu členské štáty tieto opatrenia vykonávať priamo bez toho, aby ich museli notifikovať EK, ktorú stačí len následne informovať.
 
Revidované všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách môžete nájsť na webovej stránke EK https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_en alebo na webovej stránke koordinátora pomoci http://www.statnapomoc.sk/?p=400.
 
Súvisiacu tlačovú správu zverejnila EK na svojej webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_3804.