Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu mikropodnikov, malých podnikov a startupov

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 29. 6. 2020 prijala Tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva.
 
Tretím dodatkom sa rozširuje dočasný rámec štátnej pomoci, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať podporu podľa dočasného rámca všetkým mikropodnikom a malým podnikom, aj keď už boli k 31. 12. 2019 vo finančných ťažkostiach. Doteraz to nebolo možné, keďže spoločnosti, ktoré boli v ťažkostiach pred 31. 12. 2019 neboli oprávnené prijať takúto pomoc.

Tretí dodatok stanovuje podmienky, za akých môžu mikropodniky a malé podniky získať finančnú pomoc. Tieto spoločnosti: 
  • sa nemôžu nachádzať v konkurznom konaní,
  • nedostali pomoc na záchranu, príp. ak takúto pomoc dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa dočasného rámca už bude splatená,
  • nedostali pomoc na reštrukturalizáciu, resp. ak takúto pomoc dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa dočasného rámca už nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu.
Dodatok tiež rozširuje možnosti podpory startupov, z ktorých veľká väčšina spadá do skupiny mikropodnikov a malých spoločností, konkrétne inovačných spoločností.

EK tiež upravila podmienky rekapitalizačných opatrení podľa dočasného rámca pre prípady, keď súkromní investori spolu so štátom prispievajú k zvýšeniu kapitálu spoločností. Tieto zmeny majú za cieľ povzbudiť kapitálové injekcie so súkromnou účasťou v spoločnostiach, čím sa obmedzí potreba štátnej pomoci a riziko narušenia hospodárskej súťaže.

EK v tomto dodatku tiež uviedla, že pomoc pre podniky by nemala byť podmienená premiestnením výrobnej činnosti alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na územie členského štátu, ktorý pomoc poskytuje, keďže takáto podmienka by mohla poškodiť vnútorný trh.
 
Tlačová správa EK je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1221.