Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala zmenu a doplnenie Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Publikované:
Obsah

Stanovujú sa predovšetkým dodatočné druhy opatrení pomoci v súlade s plánom REPowerEU.

strom na dlani a motýľ
strom na dlani a motýľ

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 23. 3. 2022 prijala Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01, ďalej len „dočasný krízový rámec“), ktorý členským štátom umožňuje využiť flexibilitu predpokladanú v pravidlách štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.

EK dňa 20. 7. 2022 prijala zmenu a doplnenie dočasného krízového rámca. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa predovšetkým rozširuje dočasný krízový rámec tým, že sa stanovujú dodatočné druhy opatrení pomoci v súlade s plánom REPowerEU - opatrenia urýchľujúce zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, opatrenia uľahčujúce dekarbonizáciu priemyselných procesov. Zmenený a doplnený dočasný krízový rámec tiež rozširuje existujúce typy podpory, ktoré môžu členské štáty poskytnúť spoločnostiam v núdzi. Zmenou a doplnením EK ďalej objasňuje podmienky, za ktorých môžu členské štáty poskytnúť pomoc na pokrytie zvýšenia nákladov na plyn a elektrinu pre spoločnosti.

Dočasný krízový rámec bude v platnosti do 31. 12. 2022 pre opatrenia na podporu likvidity a opatrenia pokrývajúce zvýšené náklady na energiu. Pomoc na podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácie priemyslu sa môže poskytovať do konca júna 2023. S cieľom zabezpečiť právnu istotu EK v neskoršej fáze posúdi potrebu predĺženia.

Konsolidované znenie dočasného krízového rámca, prvá novela dočasného krízového rámca pod názvom „Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine“, ako aj notifikačný formulár na predkladanie jednotlivých opatrení pomoci v súlade s dočasným krízovým rámcom EK pod názvom „Notifikačný formulár pre dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine“ sú k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci - Legislatíva EK v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine.