Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijíma nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky

Publikované:
Obsah

Novými usmerneniami k štátnej pomoci sa podporujú environmentálne projekty vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie.

environemntal protection
environemntal protection

Kolégium komisárov dňa 21. 12. 2021 prijalo nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky. Usmernenia budú formálne schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začnú hneď po ich schválení. Nové pravidlá rátajú so zosúladením dôležitých cieľov a úloh, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode, ako aj ďalších nedávno prijatých regulačných zmien v oblasti energetiky a životného prostredia tak, aby sa väčší dôraz kládol na ochranu klímy. Novými pravidlami sa vytvára vhodný použiteľný rámec, ktorý má pomôcť členským štátom s poskytovaním podpory nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody adresným a nákladovo efektívnym spôsobom.

V prijatých pravidlách štátnej pomoci sa podporujú environmentálne projekty vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie. Obsahujú kapitoly podporujúce celoplošnú a flexibilnú dekarbonizáciu hospodárstva, ktorá víta všetky technológie uľahčujúce naplnenie Európskej zelenej dohody vrátane obnoviteľných zdrojov energie, opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, pomoc pri dosahovaní čistej mobility, opatrení týkajúcich sa infraštruktúry, obehového hospodárstva, znižovania znečistenia, ochrany a obnovy biodiverzity, ako aj zaistenia bezpečnosti dodávok energie. Cieľom pravidiel je pomôcť členským štátom pri plnení ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy pri čo najnižších nákladoch pre daňovníkov a bez neprimeraných narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Účelom usmernení je aj uľahčiť zapojenie komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a MSP ako dôležitých súčastí zelenej transformácie.

Revidované usmernenia obsahujú dôležité úpravy na zosúladenie pravidiel so strategickými prioritami Európskej komisie (ďalej len „EK“), najmä tými v Európskej zelenej dohode, ale aj s inými nedávnymi regulačnými zmenami a návrhmi EK v oblasti energetiky a životného prostredia vrátane balíka Fit for 55.

Zmyslom nových usmernení je najmä

 • Rozšíriť kategórie investícií a technológií, ktoré môžu členské štáty podporiť tak, aby sa vzťahovali na všetky technológie umožňujúce splnenie cieľov Európskej zelenej dohody. Celkom nová všeobecná kapitola sa týka znižovania emisií skleníkových plynov či ich zabraňovaniu zjednodušením posudzovania opatrení na podporu dekarbonizácie v rôznych hospodárskych odvetviach, a to aj formou investícií do energií z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti vo výrobných procesoch a dekarbonizácie priemyslu v súlade s európskym právnym predpisom v oblasti klímy. Revidované pravidlá vo všeobecnosti umožňujú pomoc až do výšky 100 % likvidnej medzery, najmä ak je pomoc poskytovaná na základe súťažného ponukového konania, a zároveň zavádzajú nové nástroje pomoci, ako sú tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku, ktoré majú členským štátom pomôcť zvládnuť rastúce potreby ekologizácie priemyslu,
   
 • Pokryť potreby pomoci v mnohých oblastiach súvisiacich so Zelenou dohodou. Tomu sa venujú nové alebo aktualizované kapitoly o pomoci pri prevencii alebo znižovaní iného znečistenia ako skleníkovými plynmi, vrátane hluku, pomoci pri efektívnom využívaní zdrojov a obehovom hospodárstve či pomoci pri zachovávaní biodiverzity a náprave environmentálnych škôd. Usmernenia okrem toho obsahujú osobitné kapitoly týkajúce sa pomoci na stimulovanie investícií v kľúčových oblastiach, akými sú energetická hospodárnosť budov a čistá mobilita súvisiaca so všetkými spôsobmi dopravy,
   
 • Zaviesť zmeny v súčasných pravidlách zníženia niektorých poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných odberateľov. Cieľom pravidiel je obmedziť riziko, že sa z dôvodu takýchto poplatkov presunú činnosti v určitých odvetviach na miesta, ktorým chýba environmentálna disciplína alebo majú menej ambiciózne ciele ako EÚ. V záujme podpory zvýšeného úsilia o dekarbonizáciu, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie svojich klimatických cieľov, sa usmernenia týkajú znižovania všetkých poplatkov súvisiacich s financovaním dekarbonizácie a sociálnych politík. Navyše v snahe umožniť členským štátom zachovať si rovnaké podmienky je na základe objektívnych ukazovateľov na úrovni jednotlivých odvetví v usmerneniach optimalizovaný počet oprávnených odvetví. Pravidlá sa menia aj preto, aby bolo možné lepšie udržať postupnú dekarbonizáciu podnikov, okrem iného aj viazaním zníženia poplatkov na odhodlanie prijímateľov pomoci znížiť svoju uhlíkovú stopu,
   
 • Zaviesť záruky, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívne nasmerovanie pomoci tam, kde ju treba na zlepšenie ochrany klímy a životného prostredia a zároveň zabezpečiť, aby sa táto pomoc obmedzila na potreby súvisiace s dosahovaním stanovených environmentálnych cieľov bez narušenia hospodárskej súťaže alebo integrity vnútorného trhu. V tomto ohľade sa napríklad v usmerneniach zvyšuje miera zapojenia zainteresovaných strán do navrhovania veľkých opatrení pomoci, aby členské štáty museli ich hlavné prvky prediskutovať so zainteresovanými stranami,
   
 • Zaručiť súlad predpisov s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ v oblastiach životného prostredia a energetiky, okrem iného aj zastavením dotácií na najmenej ekologické fosílne palivá, v prípade ktorých je pozitívny posudok zo strany EK v zmysle pravidiel štátnej pomoci nepravdepodobný pre ich výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie. Opatrenia zahŕňajúce nové investície do zemného plynu budú schválené iba vtedy, ak sa preukáže ich zlučiteľnosť s klimatickými cieľmi Únie na roky 2030 a 2050 a ak uľahčia prechod z menej ekologických palív bez odkázanosti na určitého dodávateľa technológie, ktorá môže brániť vo voľnejšom vývoji „čistejších“ riešení. Usmernenia obsahujú aj novú kapitolu o pomoci so zatváraním elektrární na uhlie, rašelinu a roponosnú bridlicu v snahe uľahčiť dekarbonizáciu v odvetví energetiky,
   
 • Zvýšiť flexibilitu a zefektívniť predchádzajúce pravidlá napríklad aj odstránením požiadavky na oznamovanie každého jedného veľkého ekologického projektu v rámci schém pomoci, ktoré už EK vopred schválila.

Nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky sú uverejnené na webovom sídle EK a na webovom sídle koordinátora pomoci v časti Štátna pomoc: Legislatíva - Horizontálne pravidlá.