Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci do 30. 6. 2022 a predstavila šiesty dodatok k tomuto rámcu

Aktualizované:
Obsah

Na podporu hospodárstva ovplyvneného šíriacou sa nákazou COVID-19 EK prijala šiesty dodatok a doplnenie k dočasnému rámcu štátnej pomoci a zároveň predĺžila jeho platnosť.

mince
mince

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 18. 11. 2021 prijala šiesty dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (ďalej len „dočasný rámec“) a zároveň rozhodla o predĺžení jeho platnosti (platnosť mala uplynúť 31. 12. 2021) do 30. 6. 2022. V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia EK sa takisto rozhodla zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú schopnosť.
 
Keďže v hospodárstve možno pozorovať oživenie, EK predĺžila dočasný rámec na obmedzený čas, a to na 6 mesiacov, teda do 30. 6. 2022. Takéto predĺženie členským štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. EK bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva.
 
EK okrem toho do dočasného rámca zapracovala niekoľko cielených úprav, medzi nimi aj nasledujúce dva nové nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná: 

  • Opatrenia na podporu investícií - majú členským štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený krízou. Členské štáty môžu vytvárať stimuly pre investície podnikov a využívať tento nástroj na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie. Opatrenia obsahujú záruky, ktoré majú predísť neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže, a to aj tým, že by sa mali zamerať na širokú skupinu príjemcov a objemy pomoci by mali byť obmedzené. Tento nástroj môžu členské štáty využívať do 31. 12. 2022.

  • Opatrenia na podporu platobnej schopnosti - majú mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vrátane startupov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Členské štáty môžu súkromným sprostredkovateľom poskytnúť záruky a vytvoriť tak stimuly na investovanie do týchto typov spoločností, ktorým sa tak poskytne ľahší prístup k takému kapitálovému financovaniu, ktoré je pre nich často zložité prilákať samostatne. Tento nástroj je dôležitý najmä vzhľadom na zvyšujúcu sa úroveň zadlženosti spoločností počas krízy. Tento nástroj majú členské štáty k dispozícii do 31. 12. 2023. 

Ďalej EK okrem iných zmien

  • členským štátom predĺžila z 30. 6. 2022 do 30. 6. 2023 možnosť konvertovať návratné nástroje (napr. záruky, úvery, vratné preddavky), ktoré boli poskytnuté na základe dočasného rámca, na iné formy pomoci, ako sú priame granty,

  • prispôsobila maximálne objemy určitých druhov pomoci primerane k predĺženému trvaniu opatrení,

  • objasnila využívanie ustanovení o mimoriadnej flexibilite uvedených v usmerneniach EK o záchrane a reštrukturalizácii a 

  • v súvislosti s krátkodobým poistením vývozných úverov (KPVÚ) o ďalšie tri mesiace (od 31. 12. 2021 do 31. 3. 2022) predĺžila platnosť upraveného zoznamu krajín s neobchodovateľným rizikom.

Znenie šiesteho dodatku a doplnenia dočasného rámca je dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Legislatíva (v anglickom jazyku) a na stránke EK https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en. Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK.