Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

Aktualizované:
Obsah
krídlo lietadla, obloha
krídlo lietadla, obloha
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 8. 7. 2021 prijala rozhodnutie, C(2021) 5214 final, vo veci Dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, evidovanej pod číslom SA.59240.
 
Vychádzajúc z rozhodnutia, EK sa rozhodla nevzniesť námietky voči oznámeným zmenám a doplneniam existujúcej schémy pomoci formou dodatku č. 1 z dôvodu, že sú zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 2 písm. b) a článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude uverejnené na webovom sídle EK http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.