Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

Publikované:
Obsah

EK v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci počas rokov 2022 - 2027.

papier s gramfi, poznámkový blok
papier s gramfi, poznámkový blok
Európska komisia (ďalej len „EK“) schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
 
V mape regionálnej pomoci Slovenska sa vymedzujú slovenské regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc. Takisto sa v nej stanovujú maximálne intenzity pomoci v oprávnených regiónoch. Intenzita pomoci je maximálna výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť príjemcovi, vyjadrená ako percentuálny podiel z oprávnených investičných nákladov.
 
Podľa revidovaných usmernení o regionálnej pomoci pokrývajú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc 87,97 % obyvateľstva Slovenska. Tieto regióny patria medzi najviac znevýhodnené regióny v EÚ, s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru EÚ. Všetky sú preto oprávnené na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ (tzv. oblasti „a“) s týmito maximálnymi intenzitami pomoci pre veľké podniky v závislosti od HDP na obyvateľa v príslušných oblastiach „a“: 
  • región Západné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 30 %,
  • región Stredné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 40 %,
  • región Východné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 50 %. 
Vo všetkých týchto oblastiach sa maximálne intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných strednými podnikmi a o 20 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných malými podnikmi, pri ich počiatočných investíciách s oprávnenými nákladmi až do výšky 50 miliónov eur.
 
Po zavedení budúceho plánu spravodlivej transformácie územia v súvislosti s nariadením o Fonde na spravodlivú transformáciu má Slovensko možnosť oznámiť Európskej komisii zmenu mapy regionálnej pomoci, ktorá bola schválená, s cieľom uplatniť možné zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v budúcich oblastiach spravodlivej transformácie, ako sa uvádza v revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci pre oblasti „a“.
 
Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.64151 (2021/N) v registri štátnej pomoci EK.
 
Súvisiaca tlačová správa Európskej komisie je dostupná na tomto odkaze.