Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) rozhodnutím zo dňa 15. 1. 2021 schválila Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma“).
 
Cieľom pomoci podľa schémy je poskytnúť oprávneným príjemcom pomoci finančné prostriedky na úhradu strát, ktoré im vznikli z dôvodu alebo v súvislosti s obmedzeniami uloženými slovenskými orgánmi na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pomoc pokrýva straty oprávnených príjemcov, ktoré im vznikli v oprávnenom období, počas ktorého sa uplatňovali obmedzenia pre športové podujatia. Oprávnené obdobie bude stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí.  
 
Oprávnenými príjemcami pomoci podľa schémy sú profesionálne športové kluby, ktoré majú registrované sídlo na území Slovenskej republiky, pričom príjemca je považovaný za profesionálny športový klub (bez ohľadu na jeho právnu formu či veľkosť), ak ide o športový klub podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súťaží aspoň v jednej z líg bližšie vymedzených v schéme.

Schéma bližšie upravuje aj vymedzenie oprávnených nákladov a oprávnených výnosov, ako aj celkovej sumy pomoci, ktorá môže byť poskytnutá jednotlivým príjemcom pomoci.  
 
Odhadovaný rozpočet schémy je 8 mil. eur. Pomoc podľa schémy sa poskytuje formou priameho príspevku (grantu).
 
EK schválila schému na základe oznámenia Komisie – dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení ku dňu schválenia schémy EK.
 
Schéma nadobudla platnosť a účinnosť uverejnením v Obchodnom vestníku dňa 26. 1. 2021.