Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci na podporu leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie COVID-19

Publikované:
Obsah

Predpokladaný rozpočet na poskytnutie štátnej pomoci podľa schémy pomoci je vo výške 3 mil. eur.

lietadlo (2)
lietadlo (2)
Európska komisia (ďalej len „EK“) rozhodnutím zo dňa 23. 3. 2022 schválila poskytovanie pomoci prostredníctvom Schémy štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu príslušných leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma pomoci“).
 
Právnym základom EÚ pre poskytovanie pomoci podľa schémy pomoci je Oznámenie Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (ďalej len „dočasný rámec“), konkrétne oddiel 3.1 a oddiel 3.12 dočasného rámca.
 
Účelom štátnej pomoci je podpora leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19. Poskytnutá štátna pomoc pomôže zachovať leteckú dostupnosť územia Slovenskej republiky, kontinuitu hospodárskej funkcie štátu a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť formou príspevku v civilnom letectve na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19.
 
Príjemcom štátnej pomoci je letecký dopravca, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom platnej licencie na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy, t. j. prevádzkovej licencie vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
 
Žiadateľovi možno poskytnúť štátnu pomoc v súlade s oddielom 3.1 dočasného rámca až do výšky 2 300 000 eur na podnik a v súlade s oddielom 3.12 dočasného rámca až do výšky 12 000 000 eur na podnik, v oboch prípadoch pri dodržaní maximálnej intenzity pomoci 70 % zo skutočných oprávnených nákladov.
 
V roku 2022 je predpokladaný rozpočet na poskytnutie štátnej pomoci podľa schémy pomoci v súlade s oddielom 3.1 a oddielom 3.12 dočasného rámca 3 000 000 eur.
 
Vychádzajúc z rozhodnutia, EK sa rozhodla nevzniesť námietky vo vzťahu k schéme pomoci z dôvodu jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Rozhodnutie EK vo veci schémy pomoci bude uverejnené na webovom sídle http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm pod číslom prípadu SA.100438.