Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK začala verejnú konzultáciu k návrhu na revíziu nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Publikované:
Obsah
mikrofon
mikrofon
Európska komisia (ďalej len „EK“) začala verejnú konzultáciu k návrhu na revíziu nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Predmetný návrh nariadenia má nahradiť nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení, ktorého účinnosť má uplynúť 31. 12. 2023.
 
V období od 27. 6. 2022 do 25. 7. 2022 prebiehala výzva na predloženie podkladov. Doručených bolo 132 reakcií, predovšetkým od spoločností a záujmových združení (približne polovica reakcií) a subjektov verejného sektora (približne 27 % reakcií). Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci predložil do tejto iniciatívy všetky návrhy, ktoré mu boli doručené zo strany poskytovateľov pomoci.
 
V porovnaní s aktuálnym nariadením obsahuje návrh nového nariadenia nasledujúce zmeny:
  • navrhovaný strop vo výške 275 000 eur pri sume minimálnej pomoci, ktorú jeden podnik môže dostať od členského štátu počas akéhokoľvek trojročného obdobia - týmto navýšením stropu sa má zohľadniť inflácia (za obdobie 2014 – 2030, keďže posledné zvýšenie bolo v roku 2006 a zohľadnilo sa pri ňom obdobie do roku 2013). Prispôsobuje sa aj strop pomoci poskytovanej formou úverov a záruk a pomoci pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu.
     
  • posilňujú sa požiadavky na transparentnosť, pretože sa zavádza povinný verejný register na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni EÚ, v ktorom členské štáty poskytnú úplné informácie o minimálnej pomoci, ktorú schválil akýkoľvek orgán.
Výzva na vyjadrenie sa k návrhu na revíziu nariadenia je k dispozícii na webovom sídle EK. Na webovom sídle EK je k dispozícii taktiež aj vysvetľujúca poznámka k návrhu na revíziu nariadenia.
 
Informácie o prebiehajúcej verejnej konzultácii s výzvou na zapojenie sa do verejnej konzultácie boli zaslané všetkým dotknutým poskytovateľom pomoci, resp. vykonávateľom schém. Koordinátor pomoci následne pripraví súhrnné vyjadrenie za všetkých poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém za Slovenskú republiku a odošle ho EK.