Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zaslala návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Publikované:
Obsah
písanie do notesa pri mobile
písanie do notesa pri mobile

Európska komisia v súvislosti s blížiacim sa uplynutím platnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie“) listom zaslala návrh nariadenia v znení zmien a doplnení po verejnej konzultácii a prvom zasadnutí poradného výboru.

Návrh nariadenia bol zaslaný všetkým dotknutým poskytovateľom pomoci, resp. vykonávateľom schém. Koordinátor pomoci následne pripraví súhrnné vyjadrenie za všetkých poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém za Slovenskú republiku a odošle ho Európskej komisii.