Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zrevidovala oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov

Publikované:
Obsah
peniaze
peniaze

Európska komisia (ďalej len „EK“) prijala revidované oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov, v ktorom sa stanovujú pravidlá, aby štátna podpora vývozných úverov nenarúšala hospodársku súťaž medzi súkromnými a verejnými alebo verejne podporovanými poisťovateľmi vývozných úverov a na vývozcov v rôznych členských štátoch sa vzťahovali rovnaké podmienky. Revidované oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov nadobudne účinnosť 1. 1. 2022, pričom dátum uplynutia platnosti nie je stanovený.

Vývozné úvery umožňujú zahraničným nákupcom tovarov a služieb odložiť príslušnú platbu. Odklad platby znamená pre predávajúcich úverové riziko, voči ktorému sa poisťujú (poistenie vývozných úverov).

V dôsledku pandémie koronavírusu EK v marci 2020 usúdila, že chýba dostatočná kapacita súkromného krátkodobého poistenia vývozných úverov a označila všetky obchodné a politické riziká spojené s vývozom do krajín uvedených v prílohe k oznámeniu za dočasne neobchodovateľné. Z tohto dôvodu zmenila a doplnila prílohu oznámenia tak, aby bolo poistenie krátkodobých vývozných úverov dostupnejšie, a to vďaka tomu, že sa dočasne umožní zapojiť sa do vývozu do všetkých krajín a poskytovať poistenie vývozu do všetkých krajín verejným poisťovateľom. Zmenou sa ďalej rozšírila flexibilita zavedená dočasným rámcom štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorý bol prijatý 19. 3. 2020. Dočasne upravený zoznam krajín s neobchodovateľným rizikom bol následnými zmenami dočasného rámca predĺžený, naposledy 18. 11. 2021.

V nadväznosti na silný apel súkromného sektora, aby sa trh vrátil do normálnemu stavu, EK v tejto zmenenej verzii dočasného rámca dospela k záveru, že dočasné odstránenie nebude potrebné dlhodobo predlžovať. V zmenenom dočasnom rámci sa preto predpokladá predĺženie o tri mesiace (od 31. 12. 2021 do 31. 3. 2022), aby bol dostatočný čas na postupné ukončenie.

Zmena oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov je uverejnená na webovom sídle EK a na webovom sídle koordinátora pomoci v časti Štátna pomoc: Legislatíva - špecifické nástroje pomoci.