Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Publikované:
Obsah

Hlavným cieľom je podporovať prechod na emisne neutrálne hospodárstvo.

solárne panely
solárne panely

Európska komisia zverejnila Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „TCTF“). Hlavným cieľom TCTF je podporovať prechod na emisne neutrálne hospodárstvo.

TCTF obsahuje nové elementy, ktorými sú najmä podpora pre investície do odvetví, ktoré majú zásadný význam z hľadiska prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo. TCTF prináša zjednodušenie procesov poskytnutia pomoci pre projekty OZE, uskladnenia energie a dekarbonizácie priemyslu. Zvyšujú sa niektoré stropy pomoci a zjednodušujú sa výpočty, napr. v prípade vodíka vyrábaného z OZE sa obmedzuje potreba súťažného ponukového konania.

Najväčšou zmenou je nová časť o pomoci na zrýchlené investície v odvetviach, ktoré sú strategické pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Európska komisia tu vyslovene pomenúva globálne výzvy a riziko, že bez štátnej pomoci by sa aktivity presunuli mimo územia EÚ. Pomoc sa môže poskytnúť pre „investičné projekty so strategickým významom pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo“, a to na stimuláciu výroby

  • príslušného vybavenia, t. j. batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a ukladanie CO2,
  • kľúčových komponentov týchto zariadení alebo výroby, alebo zhodnocovania súvisiacich kritických surovín.

Pomoc sa môže poskytnúť vo forme priamych grantov alebo v iných formách, ako sú napríklad daňové zvýhodnenia, dotované úrokové sadzby na nové úvery alebo záruky na nové úvery. Všeobecná výška pomoci je 150 mil. eur pre podnik v členskom štáte a jej maximálna intenzita nesmie presiahnuť 15 % oprávnených nákladov. V prípade, že investícia je umiestnená v tzv. podporovaných oblastiach, intenzita sa môže zvýšiť až na 350 mil. eur, resp. 35 % oprávnených nákladov.

TCTF zavádza „aid matching“, t. j. možnosť členského štátu dorovnať výšku pomoci, ktorú by príjemca mohol preukázateľne dostať v treťom štáte. Musí ísť o investičné projekty so strategickým významom pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom projekt musí používať najnovšiu komerčne dostupnú najmodernejšiu výrobnú technológiu a príjemca musí poskytnúť spoľahlivé dôkazy o subvenciách, ktoré by vierohodne získal na podobný projekt mimo EÚ. Kritériom je aj preukázanie, že pomoc nepovedie k premiestneniu výrobných činností medzi členskými štátmi. Podmienkou je aj umiestnenie investície v podporovaných oblastiach.

Aktuálne znenie TCTF bude verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc – Opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - Legislatíva EK v súvislosti s vojnou na Ukrajine.