Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila konsolidované znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013

Publikované:
Obsah
pastvina s ovečkami
pastvina s ovečkami
Európska komisia dňa 18. 12. 2022 vydala konsolidované znenie nariadenia pod názvom „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva“ (ďalej len „nariadenie“).
 
Toto nariadenie obsahuje okrem pôvodného znenia aj jeho novely, t. j. Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019 a Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2046 z 24. októbra 2022.

Znenie nariadenia je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci - Sektorovo-špecifické pravidlá.