Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER)

Publikované:
Obsah

Konsolidované znenie dokumentu NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy je k dispozícii na webovom sídle EK.

papier, pero
papier, pero

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle konsolidované znenie dokumentu „NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy“ (ďalej len „NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014"), zmeneného a doplneného o všetky doterajšie novely (vrátane poslednej, ktorou je NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021 [ďalej len „NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1237"]).

Konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie www.ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_en alebo na webovom sídle koordinátora pomoci www.statnapomoc.sk/?p=400.

Upravené znenie formulára na predkladanie súhrnných informácií v znení zohľadňujúcom rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

Koordinátor pomoci zverejnil na webovom sídle Formulár na podávanie súhrnných informácií v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/1237, ktorým sa mení NARIADENIE (EÚ) č. 651/2014. Všetky formuláre na predkladanie súhrnných informácií sú zverejnené na webovom sídle koordinátora pomoci www.statnapomoc.sk/?p=1129.