Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila revidovaný Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Aktualizované:
Obsah

Cieľom je pomôcť členským štátom riešiť situáciu v dôsledku vysokých cien energií v EÚ.

budova so sklami
budova so sklami
Európska komisia (ďalej len „EK“) po opakovaných konzultáciách s členskými štátmi dňa 28. 10. 2022 prijala revidovaný „Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine“ (ďalej len „dočasný krízový rámec“).

Nový dočasný krízový rámec nahrádza predchádzajúci, ktorý bol prijatý dňa 23. 03. 2022. Okrem revízie a prispôsobeniu novým potrebám sa predĺžila platnosť krízového rámca do 31. 12. 2023.

Hlavným cieľom revízie je pomôcť členským štátom riešiť situáciu v dôsledku vysokých cien energií v EÚ a pomôcť zvýšiť bezpečnosť dodávok.

Dočasný krízový rámec umožňuje udeliť štátnu podporu na
 • kompenzovanie dopadov sankcií proti Rusku a odvetných sankcií na podniky EÚ, pričom sa revíziou zvyšuje horná hranica podľa oddielu 2.1 až na 2 mil. eur (250 tis. eur pre podniky v poľnohospodárskej prvovýrobe a 300 tis. eur v rybolove a akvakultúre);
   
 • zvýšenie likvidity vo forme verejných záruk za úvery a na podporu likvidity vo forme dotovaných úverov, pričom pre energetické podniky na ich obchodné činnosti je možné vo výnimočných prípadoch poskytnúť verejné záruky presahujúce 90 % krytia, ak predstavujú finančnú zálohu centrálnej protistrane alebo zúčtovacím členom;
   
 • krytie dodatočných nákladov v dôsledku mimoriadne výrazného zvýšenia cien zemného plynu a elektriny, pritom takáto podpora sa môže poskytnúť podnikom buď na základe ich súčasnej alebo historickej spotreby energie (pre vybrané energeticky náročné podniky je možné poskytnúť pomoc až s 80 % intenzitou, na výpočet maximálnej hodnoty oprávnených nákladov sa určila presná metodika, EK vypracovala tabuľku o rôznych možnostiach podpory);
   
 • urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovania a tepla z obnoviteľných zdrojov v súvislosti s plánom REPowerEU;
   
 • dekarbonizáciu priemyselných výrobných procesov prostredníctvom elektrifikácie a/alebo používaním obnoviteľného vodíka a vodíka vyrábaného pomocou elektriny pri splnení určitých podmienok a na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti;
   
 • ďalšie zníženie spotreby elektriny, pričom takáto kompenzácia sa môže vyplatiť za ďalšiu elektrinu, ktorá nebola spotrebovaná v porovnaní s očakávanou spotrebou (tzv. kontrafaktuálny scenár).
Dočasný krízový rámec ukladá členským štátom povinnosť do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci uverejniť príslušné informácie o každej individuálnej pomoci nad 100 tis. eur pre priemyselné podniky a 10 tis. eur pre podniky v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby a rybárstva. V prípade, že celková pomoc presiahne 50 mil. eur pre individuálny podnik, ten musí predložiť plán zníženia uhlíkovej stopy svojej spotreby energie. Členské štáty musia EK predkladať výročné správy o poskytnutej pomoci podľa dočasného rámca.

Nový dočasný krízový rámec sa uplatňuje na všetky opatrenia notifikované od 28. 10. 2022, ako aj na opatrenia notifikované podľa predchádzajúceho dočasného krízového rámca. EK zreviduje dočasný krízový rámec pred 31. 12. 2023. EK sa zaväzuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi zabezpečiť urýchlené posúdenie opatrení štátnej pomoci po ich jednoznačnej a úplnej notifikácii.

Znenie dočasného krízového rámca je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Legislatíva EK v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine.