Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila revidovaný rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Publikované:
Obsah

Rámec umožňuje členským štátom za určitých podmienok poskytovať podnikom a výskumnej obci potrebné stimuly.

list v žiarovke
list v žiarovke
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 19. 10. 2022 prijala revidované Oznámenie Komisie „Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie“ (ďalej len „rámec pre výskum, vývoj a inovácie“), v ktorom sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc spoločnostiam na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
 
Cieľom rámca pre výskum, vývoj a inovácie je uľahčiť výskumné, vývojové a inovačné činnosti, ku ktorým by v dôsledku zlyhaní trhu nedošlo bez verejnej podpory. Umožňuje členským štátom za určitých podmienok poskytovať podnikom a výskumnej obci potrebné stimuly na realizáciu týchto dôležitých činností a investícií v tejto oblasti.
 
Rámec pre výskum, vývoj a inovácie spočíva na zásade technologickej neutrality, a preto sa vzťahuje na všetky technológie, priemyselné odvetvia a sektory s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá vopred nepredpisovali, ktoré výskumné cesty povedú k novým riešeniam pre výrobky, postupy a služby.
 
Revidovaný rámec pre výskum, vývoj a inovácie zahŕňa niekoľko cielených úprav s cieľom
  • zjednodušiť a zohľadniť skúsenosti získané pri uplatňovaní rámca pre výskum, vývoj a inovácie z roku 2014,
  • zohľadniť regulačný, hospodársky a technologický vývoj a
  • zosúladiť príslušné pravidlá so súčasnými politickými prioritami EÚ, akými sú Európska zelená dohoda, priemyselná a digitálna stratégia.
Rámec pre výskum, vývoj a inovácie zároveň zachováva záruky na zabezpečenie toho, aby sa pomoc obmedzila na to, čo je nevyhnutné, a aby neviedla k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže.
 
Cieľom zmien je najmä
  • aktualizovať existujúce definície výskumných a inovačných činností, na ktoré možno poskytnúť podporu podľa rámca pre výskum, vývoj a inovácie,
  • umožniť verejnú podporu pre testovacie a experimentálne infraštruktúry potrebné na vývoj, testovanie a rozširovanie technológií,
  • zjednodušiť určité pravidlá s cieľom uľahčiť praktické uplatňovanie rámca pre výskum, vývoj a inovácie a zmierniť prípadnú nadmernú administratívnu záťaž pre spoločnosti a verejné orgány.
Znenie rámca pre výskum, vývoj a inovácie je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Horizontálne pravidlá.