Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila revíziu nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a nariadenia (EÚ) 2022/2473 zameranú na oblasť životného prostredia a energetiky

Publikované:
Obsah
príroda v národnom parku
príroda v národnom parku

Dňa 30. 6. 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1315 z 23. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy a nariadenie (EÚ) 2022/2473, ktorým sa určité kategórie pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie č. 2023/1315“).

Nariadenie č. 2023/1315 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie č. 2023/1315 predstavuje cielenú revíziu, zameranú hlavne na oblasť životného prostredia a energetiky, zároveň sa ním však menia aj niektoré všeobecné podmienky uvedené v kapitole I nariadenia č. 651/2014, ako aj stropy pre notifikačnú povinnosť. Nariadením č. 2023/1315 bol tiež stanovený nový strop na zaznamenávanie poskytnutej individuálnej pomoci na súhrnnom webovom sídle venovanom štátnej pomoci na celoštátnej úrovni. Funkciu súhrnného webového sídla venovaného štátnej pomoci na celoštátnej úrovni v tomto kontexte plní Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).

Ak v nadväznosti na znenie nariadenia č. 2023/1315 je potrebné vykonať zmeny v platných a účinných schémach štátnej pomoci, v súlade s § 7 zákona o štátnej pomoci je potrebné zaslať návrh dodatku, ako aj návrh schémy štátnej pomoci v znení dodatku Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi pomoci a požiadať ho o stanovisko.

V tejto súvislosti koordinátor pomoci dňa 30. 6. 2023 zaslal list poskytovateľom pomoci, resp. vykonávateľom schém.

Nariadenie č. 2023/1315 je verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc – Legislatíva – Skupinové výnimky.