Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci EÚ

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci prijatých ako súčasť balíka Modernizácie štátnej pomoci (SAM - State Aid Modernization).
 
Na začiatku roku 2019 EK spustila iniciatívu „fitness-check“ aktuálnych pravidiel štátnej pomoci s cieľom ich (prípadnej) revízie. Hodnotenie malo formu „kontroly vhodnosti“, ktorá zahŕňala interné analýzy, konzultácie s EK a verejnosťou, ako aj v niektorých prípadoch štúdie pripravené externými konzultantmi alebo cielené konzultácie s konkrétnymi zainteresovanými stranami. „Fitness check“ prebiehal v nasledujúcich oblastiach:
  • Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER),
  • Nariadenie de minimis,
  • Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci,
  • Rámec štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie,
  • Oznámenie o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI),
  • Usmernenia o štátnej pomoci na podporu investícií do rizikového financovania,
  • Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti,
  • Usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiky (EEAG),
  • Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu.
Kontrola vhodnosti pravidiel štátnej pomoci bola pripravená aj vzhľadom na blížiace sa uplynutie platnosti niektorých pravidiel a resp. ich súčasnú neaktuálnosť.
 
Hlavné zistenia

Kontrola vhodnosti (účelnosti) preukázala, že aktuálna architektúra SAM a pravidlá štátnej pomoci celkovo spĺňajú svoj účel. Do budúcnosti bude pravdepodobne potrebné zrevidovať a/alebo aktualizovať určité konkrétne pravidlá ako reakciu na najnovší legislatívny vývoj, aktuálne priority, vývoj trhu a technológií. Celkovo je však potrebné interpretovať výsledky tejto kontroly vo svetle krízy spôsobenej COVID-19. Hoci sa závery kontroly účelnosti vo všeobecnosti javia ako spoľahlivé pre väčšinu pravidiel, existujú určité odvetvia, ako napríklad letectvo, kde sa prejavujú neistoty v dôsledku krízy spôsobenej COVID-19.
 
Pokiaľ ide o všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER), existuje priestor pre ďalšie zvýšenie výdavkov v nadchádzajúcich rokoch. EK v súčasnosti neustále skúma obmedzený počet opatrení týkajúcich sa vysokých súm, ktoré musia byť notifikované.
 
Vykonávanie spoločných zásad posudzovania viedlo k jasnejšiemu metodickému rámcu pre rôzne pravidlá štátnej pomoci, ktorý prispieva k dosiahnutiu cieľa spočívajúceho v podpore „dobrej pomoci“. SAM ďalej prispel k významnému objasneniu príslušných pravidiel štátnej pomoci, aj keď stále boli identifikované niektoré problematické oblasti. Jednotlivé pravidlá sa tiež do značnej miery osvedčili ako účinné pri dosahovaní svojich konkrétnych cieľov, aj keď súčasná kontrola účelnosti tiež odhalila niektoré problémy.
 
V oblasti efektívnosti pravidlá SAM do istej miery umožnili znížiť administratívne zaťaženie, aj keď sa ukazuje, že stále existuje priestor na zlepšenie, najmä v súvislosti s vyjasnením definícií a pojmov. Analýza tiež naznačuje, že pravidlá SAM, vzhľadom na dosiahnutý cieľ „dobrej pomoci“, umožňovali efektívnejšie výdavky štátu. Celkovo možno povedať, že zo systému SAM vyplývajú výhody nielen pre verejné orgány, ale aj pre podniky a nepriamo pre spotrebiteľov.
 
V súvislosti s relevantnosťou pravidiel naznačila kontrola vhodnosti to, že celkové ciele SAM sú vhodné na uspokojenie potrieb v rámci EÚ. Ciele jednotlivých pravidiel štátnej pomoci boli do značnej miery vhodné na uspokojenie doterajších potrieb v EÚ, ale neodrážajú v plnej miere najnovší vývoj politiky EÚ a priority EK do budúcnosti, najmä s ohľadom na Green Deal, ako aj digitálne a priemyselné stratégie.
 
Potenciálny vplyv a neistoty, ktoré priniesla kríza spôsobená COVID-19 sa v súčasnosti zatiaľ nedajú vyhodnotiť.
 
Celkovo sa v rámci kontroly ukázalo, že existencia pravidiel štátnej pomoci má jasnú pridanú hodnotu pre EÚ, ktorú uznávajú zúčastnené strany, pretože prináša podobnosti v koncepcii kompenzačných systémov členských štátov, znižuje administratívne náklady a poskytuje jasnosť, stabilitu a predvídateľnosť. Nie je preto potrebné reformovať systém štátnej pomoci SAM ako taký.
 
Ako už bolo spomenuté, jednotlivé pravidlá by mali byť revidované a/alebo aktualizované vrátane objasnení, ďalšieho zjednodušenia, ako aj úprav, aby odrážali najnovší legislatívny vývoj, súčasné priority, vývoj trhu a technológií. Je tiež potrebné zamerať sa na zosúladenie pravidiel s budúcimi výzvami a prioritami EK. Je to obzvlášť dôležité, pretože štátna pomoc môže a mala by prispievať k ekologickému obchodu, ako aj k digitálnym a priemyselným stratégiám.
 
Z krátkodobého hľadiska je potrebné upraviť najmä GBER, usmernenia o regionálnej pomoci, rámec RDI, komunikáciu IPCEI, usmernenia o financovaní rizík a EEAG. Je tiež potrebné revidovať STEC (oznámenie o krátkodobom poistení vývozných úverov), aby sa zosúladil so štandardom SAM. Okrem toho sú v strednodobom horizonte potrebné úpravy nariadenia de minimis, usmernení o letectve a usmernení o záchrane a reštrukturalizácii.
 
Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK dostupnej na www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2008.