Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci upravil vzor schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a vzor dodatku k schéme minimálnej pomoci

Publikované:
Obsah

Poskytovatelia pomoci môžu využívať vzory pri príprave nových schém pomoci, resp. aktualizácii existujúcich schém pomoci.

písanie na papier
písanie na papier

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 7 zákona o štátnej pomoci upravil vzor schémy minimálnej pomocivzor dodatku k schéme minimálnej pomoci.

Vzor schémy  a vzor dodatku k schéme boli vypracované v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení a zákonom o štátnej pomoci v platnom znení.

Koordinátor pomoci odporúča poskytovateľom pomoci využívať tieto vzory pri príprave nových schém pomoci, resp. pri aktualizácii existujúcich schém pomoci.

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v časti Štátna pomoc - Metodické usmernenia - Metodické usmernenia koordinátora pomoci.