Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci vypracoval všeobecný vzor schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a vzor sektorovej schémy minimálnej pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013

Aktualizované:
Obsah
notebook a písacie potreby na stole
notebook a písacie potreby na stole

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 7 zákona o štátnej pomoci vypracoval vzor schémy minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva. Vzhľadom na možnosť poskytovať minimálnu pomoc iba jednotlivému poľnohospodárskemu sektoru bol vypracovaný aj samostatný vzor tzv. sektorovej schémy minimálnej pomoci.

Vzory boli vypracované podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva v platnom znení a zákona o štátnej pomoci.

Koordinátor pomoci odporúča poskytovateľom pomoci využívať tieto vzory pri príprave nových schém pomoci, resp. pri aktualizácii existujúcich schém pomoci.

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v časti Štátna pomoc - Metodické usmernenia - Metodické usmernenia koordinátora pomoci.