Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil revidované metodické usmernenie k definícii jediného podniku

Aktualizované:
Obsah

Účelom usmernenia je ľahšia implementácia tejto definície v praxi zo strany poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci, ale aj príjemcov minimálnej pomoci.

papierové zakladače
papierové zakladače

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor štátnej pomoci, v rámci svojej metodickej a konzultačnej činnosti v oblasti štátnej pomoci zverejnil revidované metodické usmernenie k definícii jediného podniku na účel ľahšej implementácie tejto definície v praxi zo strany poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci, ale aj príjemcov minimálnej pomoci.

Cieľom revízie bolo spresnenie niektorých častí metodického usmernenia.

Účelom tohto metodického usmernenia nie je pokryť všetky možné alternatívy, ktoré sa môžu pri posudzovaní jediného podniku vyskytnúť. Metodické usmernenie uvádza najčastejšie príklady, s ktorými sa koordinátor pomoci stretol vo svojej aplikačnej praxi.

Metodické usmernenie nemá všeobecne záväzný charakter - má informačnú povahu,  nezabraňuje poskytovateľom pomoci, resp. vykonávateľom schémy vypracovať si vlastnú metodiku, v ktorej budú uvedené konkrétne prípady z ich vlastnej aplikačnej praxe.

Revidované metodické usmernenie je zverejnené na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc v časti Metodické usmernenia koordinátora pomoci.