Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc v sektore rybolovu a akvakultúry

Publikované:
Obsah
voda s bublinkami
voda s bublinkami
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor štátnej pomoci, vytvoril pre žiadateľov o minimálnu pomoc dokument s názvom „Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry“ (ďalej len „Vyhlásenie“).

Vyhlásenie sumarizuje podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní minimálnej pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014, môže byť preto využívané zo strany žiadateľov ako príloha ich žiadosti adresovanej poskytovateľovi pomoci. Poskytovatelia pomoci, ktorí plánujú pripraviť schému minimálnej pomoci podľa tohto nariadenia môžu vyhlásenie využiť ako prílohu predmetnej schémy.

Zároveň koordinátor pomoci aktualizoval vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1408/2013.

Vzory vyhlásení sú verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Metodické usmernenia – Metodické usmernenia koordinátora pomoci.