Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Novinky koordinátora pomoci v mesiaci jún 2024

Aktualizované:
Obsah

PMÚ vydal stanoviská k viacerým schémam pomoci.

levandule
levandule

Stanoviská PMÚ k schémam pomoci

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) ako koordinátor pomoci (podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci) v rámci plnenia svojich úloh vypracováva aj stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov, z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Na tento účel je poskytovateľ pomoci povinný zaslať PMÚ návrh schémy pomoci (vrátane každého návrhu dodatku k schéme).

Stanovisko k takýmto návrhom zasiela PMÚ poskytovateľovi do 30 dní po doručení návrhu. Stanovisko PMÚ v oblasti dodržania pravidiel Európskej únie (EÚ) je záväzné.

Poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom už nepodlieha povinnosti žiadať PMÚ o stanovisko, poskytovateľ je však povinný zabezpečiť, že každá individuálna pomoc bude v súlade so všetkými podmienkami schémy.

Počas mesiaca jún PMÚ vydal, v súlade so zákonom o štátnej pomoci, stanovisko k nasledujúcim schémam pomoci:

 • Schéma štátnej pomoci na podporu opatrení energetickej efektívnosti

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci na podporu opatrení energetickej efektívnosti v budovách alebo iných oblastiach. Cieľom je znížiť hrubú konečnú energetickú spotrebu Slovenskej republiky (SR) a zároveň prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Poskytovateľom pomoci je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 (P SK).  

 • Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č. 2 a dodatok č. 2 k predmetnej schéme

Právnym základom schémy a dodatku je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Pomoc sa poskytuje ako regionálna investičná pomoc na oprávnené projekty v oblasti priemyslu a služieb. Cieľom je podporiť regióny a odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté vplyvmi transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo, najmä vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív alebo priemyselných procesov náročných na emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre P SK.

 • Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/2472.

Dotácie sú poskytované poľnohospodárskym podnikom na udržanie hospodárskej činnosti, ktorá môže byť ohrozená výskytom chorôb zvierat alebo inváznych nepôvodných druhov. Pomoc je určená na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na kompenzáciu nákladov spojených s prevenciou, kontrolou, eradikáciou chorôb zvierat.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.

 • Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie, obnoviteľného vodíka a vysokoúčinnej kogenerácie

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Cieľom pomoci je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na energetickej spotrebe SR a tiež plnenie cieľov a požiadaviek EÚ týkajúcich sa využívania OZE a zlepšovania energetickej efektívnosti.

Poskytovateľom pomoci je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre P SK.

 • Schéma štátnej pomoci na investície do infraštruktúry súvisiacej s organizáciou Európskeho hlavného mesta kultúry 2026

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Podporené sú investície do kultúrnych a prírodných pamiatok v Zozname svetového dedičstva UNESCO s cieľom zintenzívniť ich využívanie na kultúrne a voľnočasové aktivity obyvateľmi a turistami. Zároveň sa poskytuje investičná pomoc do infraštruktúry súvisiacej s organizovaním projektu Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

 • Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do energeticky účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu v znení dodatku č. 1 a príslušný dodatok č. 1

Právnym základom schémy a dodatku je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Pomoc je určená na investície do výstavby, rozšírenia alebo modernizácie energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom (CZT), ako aj súvisiacich smart riešení. Pomoc má prispieť k zvýšeniu podielu tepla a chladu z OZE v sústavách CZT a zároveň k zníženiu závislosti od fosílnych palív či zníženiu emisií skleníkových plynov.

Poskytovateľom pomoci je MIRRI SR.

 • Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy a zmeny využitia infraštruktúry z Fondu na spravodlivú transformáciu

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Cieľom podpory je vytvoriť podmienky na nové využitie obnovených infraštruktúr, najmä na kultúrne účely a činnosti, športové a multifunkčné rekreačné účely, prípadne iné účely prispievajúce k zlepšeniu miestneho podnikateľského a spotrebiteľského prostredia.

Poskytovateľom pomoci je MIRRI SR.

 • Schéma regionálnej investičnej pomoci na podporu spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo výroby potravín

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Účelom je podporiť investičné projekty spracovania poľnohospodárskych produktov a/alebo výroby potravín. Pomoc je určená potravinárskym podnikom na

 • založenie či rozšírenie kapacity prevádzkarne, diverzifikáciu výroby produktov, ktoré prevádzkareň dosiaľ nevyrábala alebo zmenu výrobného procesu produktu či produktov,
 • nadobudnutie aktív prevádzkarne, ktorá ukončila svoju činnosť alebo by ju bola ukončila, ak by sa neuskutočnilo jej odkúpenie.

Poskytovateľ pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Administrátorom schémy je National Development Fund I., s, r. o., spravovaný Slovak Investment Holding, a. s., a vykonávateľmi schémy sú finančné inštitúcie s bankovou licenciu a oprávnením poskytovať úvery v SR, ktoré vyberá administrátor schémy podľa príslušnej legislatívy.

 • Schéma pomoci de minimis na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory pre poľnohospodárov

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 31/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Návratná finančná pomoc sa poskytuje poľnohospodárom, ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra v termíne do 30. 6. 2024 nevyplatí oprávnené priame podpory za rok 2023. Pomoc je určená poľnohospodárskym podnikom na zabezpečenie fungovania a prefinancovanie základných potrieb, kým dostanú priame podpory za uplynulý rok.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo financií SR a vykonávateľom schémy je Slovenská záručná a rozvojová banka.

 • Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 32/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Dotácie sa poskytujú na financovanie projektov podporujúcich najmä

 1. ochranu, rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
 2. výchovu a vzdelávanie k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,
 3. interkultúrny dialóg a porozumenie medzi občanmi slovenskej národnosti a národnostných menšín či etnických skupín.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

 • Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie dotácií Mestom Nové Zámky podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. 5/2019 v znení neskorších predpisov

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 33/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky sú určené podnikateľom, ktorí v tomto meste sídlia alebo pôsobia, či poskytujú služby jeho obyvateľom. Pomoc je zameraná na podporu všeobecne prospešných služieb, resp. všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podporu podnikania a zamestnanosti.

Poskytovateľom pomoci je mesto Nové Zámky.

 • Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 34/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Schéma umožňuje správcovi dane rozhodnúť o povolení úľavy na dani, odpustení daňového nedoplatku na dani, povolení úľavy zo sankcie alebo odpustení sankcie. Pomoc sa poskytuje v nepeňažnej forme a jej cieľom je podporiť rozvoj hospodárskych aktivít subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť.

Poskytovateľom pomoci je

 1. Finančné riaditeľstvo SR,
 2. miestne príslušný daňový úrad,
 3. miestne príslušný colný úrad,

ktorých pôsobnosť je ustanovená zákonom o finančnej správe.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 35/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Dotácie sa poskytujú na podporu kultúry (umeleckých aktivít, kultúrneho dedičstva, kultúrno-osvetovej činnosti či kreatívneho priemyslu) osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj na debarierizáciu – sprístupňovanie kultúry (kultúrneho dedičstva, kultúrneho obsahu alebo kultúrnych inštitúcií) týmto skupinám obyvateľstva.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

 • Schéma minimálnej pomoci na obstaranie nájomného bytu pre iné právnické osoby

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 36/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc sa poskytuje vo formách zvýhodneného alebo zvýšeného úveru s cieľom zvýšiť ponuku cenovo dostupného nájomného bývania. Pomoc prispeje k zvýšenej mobilite pracovnej sily a ďalšiemu rozvoju regiónov.

Poskytovateľom pomoci je Štátny fond rozvoja bývania.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy siete mobilných hospicov uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 38/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc je zameraná na

 • podporu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich paliatívnu zdravotnú starostlivosť pre terminálne chorých pacientov,
 • zabezpečenie dostupných a kvalitných služieb paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ako aj
 • skvalitnenie materiálneho a technického vybavenia nových aj existujúcich mobilných hospicov.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR).

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 39/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc sa poskytuje na

 • rozšírenie siete poskytovateľov dlhodobej zdravotnej starostlivosti – agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a skvalitnenie ich materiálneho a technického vybavenia,
 • podporu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť,
 • investície a výdavky súvisiace s materiálno-technickým vybavením agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

Poskytovateľom pomoci je MZ SR.