Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Novinky koordinátora pomoci v mesiaci máj 2024

Aktualizované:
Obsah
osoba pracuje na tablete
osoba pracuje na tablete

Stanoviská PMÚ k schémam pomoci

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) ako koordinátor pomoci (podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci) v rámci plnenia svojich úloh vypracováva aj stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov, z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Na tento účel je poskytovateľ pomoci povinný zaslať PMÚ návrh schémy pomoci (vrátane každého návrhu dodatku k schéme).

Stanovisko k takýmto návrhom zasiela PMÚ poskytovateľovi do 30 dní po doručení návrhu. Stanovisko PMÚ v oblasti dodržania pravidiel Európskej únie (EÚ) je záväzné.

Poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom už nepodlieha povinnosti žiadať PMÚ o stanovisko, poskytovateľ je však povinný zabezpečiť, že každá individuálna pomoc bude v súlade so všetkými podmienkami schémy.

Počas mesiaca máj PMÚ vydal, v súlade so zákonom o štátnej pomoci, stanovisko k nasledujúcim schémam pomoci:

 • Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Predmetom schémy je podpora podnikov pri realizácii výskumno-vývojových projektov. Podpora je zameraná na zvýšenie stupňa inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľského sektora.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 (P SK).

 • Schéma štátnej pomoci na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci Programu Slovensko

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Financované budú projekty vedy, výskumu a inovácií v súlade s P SK. Cieľom je podporiť

 • medzisektorovú spoluprácu,
 • zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch,
 • medzinárodnú spoluprácu,
 • optimalizáciu, rozvoj a modernizáciu výskumnej infraštruktúry na Slovensku.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre P SK.

 • Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá v znení dodatku č. 1 a dodatok č. 1 k príslušnej schéme

Právnym základom schémy v znení dodatku č. 1 a predmetného dodatku je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Pomoc sa poskytuje na investície zamerané na výstavbu, inštaláciu, modernizáciu alebo rozšírenie nabíjacej a čerpacej infraštruktúry. Cieľom je podporiť rozvoj alternatívnych palív v sektore dopravy.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR.

 • Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Environmentálneho fondu pre poskytovanie dotácií podnikom z príjmov z poplatkov za uloženie na skládku odpadov a odkalisko

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014.

Pomoc je určená na investičné projekty v oblastiach odpadového, obehového hospodárstva, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu, ako aj ochrany životného prostredia. Cieľom je najmä zlepšiť životné prostredie.

Poskytovateľom pomoci je Environmentálny fond.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu rozvoja podnikov a bilaterálnych partnerstiev

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM - 22/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Cieľom pomoci je

 • zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov, 
 • podporiť rozvoj a posilňovanie bilaterálnych partnerstiev medzi podnikmi a inštitúciami založenými v SR a v prispievateľských štátoch v rámci dvoch ťažiskových oblastí:
  • zelené inovácie v priemysle,
  • verejnoprospešné technológie a pomoc starším či chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Poskytovateľom pomoci je správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov, t. j. Výskumná agentúra.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu ďalšieho vzdelávania formou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM - 23/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Cieľom podpory je zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj zdravotníckych pracovníkov a tým zlepšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre P SK.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 24/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Dotácia alebo regionálny príspevok sa poskytuje na realizáciu oprávnených projektov zameraných na

 • rozvoj regiónov, zvyšovanie ich ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti, podporu inovácií a zmierňovanie rozdielov medzi regiónmi,
 • tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
 • zakladanie, rozvoj sociálnych podnikov a sociálne podnikanie.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v meste Trenčín

Právnym základom schémy evidovanej pod č. DM – 25/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Cieľom pomoci je podporiť kreatívny talent, netechnologické inovácie a vytvárať podmienky pre tvorbu nových pracovných miest v kultúrno-kreatívnom priemysle. Pomoc sa poskytuje v podobe poradenstva, konzultácií, podporných služieb a priestorov na užívanie za zvýhodnených podmienok, a to v súvislosti s uskutočňovaním aktivít a programov projektu Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda v Trenčíne.

Poskytovateľom pomoci je Mesto Trenčín.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 26/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc vo forme finančného príspevku sa poskytuje v rámci P SK na realizáciu projektov na trhu práce zameraných na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania. Cieľom je podporiť

 • sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne vylúčených osôb,
 • vytváranie rovnosti príležitostí na trhu práce so zreteľom na rómske komunity,
 • vstup osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce a ich udržanie sa v práci,
 • vznik a rozvoj samostatne zárobkovo činných osôb a
 • riešenie viacerých problémov na trhu práce.  

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre P SK.

 • Schéma minimálnej pomoci na obnovu bytových budov v rámci Programu Slovensko

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 27/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc vo forme zvýhodnených úverov je určená vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov v bytovej budove, ktorej obnova sa realizuje prostredníctvom P SK s cieľom pokračovať v obnove bytového fondu.

Poskytovateľom pomoci je Štátny fond rozvoja bývania.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 28/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Cieľom je zvýšiť záujem o služby starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytované registrovanými sociálnymi podnikmi, ako aj dopyt po servisných poukážkach na tieto služby.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje z Programu Slovensko 2021 – 2027

Právnym základom schémy s prideleným číslom DM – 29/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Pomoc je určená podnikom na investičné projekty zamerané na ochranu životného prostredia v oblasti obehového hospodárstva. Podporené sú najmä aktivity v oblasti predchádzania a obmedzovania vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie odpadov, zberu a triedeného zberu komunálnych odpadov a recyklácie odpadov.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia SR.

 • Schéma minimálnej pomoci na podporu audiovizuálnej kultúry

Právnym základom schémy evidovanej pod číslom DM – 30/2024 je nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.

Cieľom je podporiť audiovizuálnu kultúru, predovšetkým odborný výskum, vzdelávanie, edičnú činnosť a rozvoj audiovizuálnych technológií.

Poskytovateľom pomoci je Audiovizuálny fond.