Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Novinky koordinátora pomoci v týždni od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

Publikované:
Obsah
zápisník pero
zápisník pero

1.  Stanoviská PMÚ k schémam pomoci

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) ako koordinátor pomoci (podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci) v rámci plnenia svojich úloh vypracováva aj stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov, z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Na tento účel je poskytovateľ pomoci povinný koordinátorovi pomoci zaslať návrh schémy pomoci (vrátane každého návrhu dodatku k schéme).

Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi do 30 dní po doručení návrhu. Stanovisko koordinátora pomoci v oblasti dodržania pravidiel Európskej únie je záväzné.

Poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom už nepodlieha povinnosti žiadať PMÚ o stanovisko, poskytovateľ je však povinný zabezpečiť, že každá individuálna pomoc bude v súlade so všetkými podmienkami schémy.

Počas obdobia od 3. 11. 2023 do 17. 11. 2023 PMÚ vydal, v súlade so zákonom o štátnej pomoci, stanovisko k nasledujúcim schémam pomoci a dodatkom k schémam pomoci:

 • Dodatok č. 1 k Schéme minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je

 • podpora účasti spracovateľa na výstavách,
 • prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných výrobkov rybolovu, akvakultúry a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu,  
 • posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov.

Dodatkom č. 1 sa zapracoval zákon č. 277/2023 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2391 zo 4. októbra 2023, ktorým sa menia  nariadenia (EÚ) č. 717/2014, (EÚ) č. 1407/2013, (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 360/2012, pokiaľ ide o pomoc de minimis na spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 • Dodatok č. 4 k Schéme štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu.  Predmetom dodatku č. 4 sú úpravy/zmeny podmienok v nadväznosti na revíziu nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií  pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy a požiadaviek vykonávateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 • Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je podpora projektov

 • systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok,
 • prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva,
 • identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

 • Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je podpora projektov

 • systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok,
 • prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva,
 • identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

 • Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je podpora

 • kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva,
 • fyzickej a informačnej debarierizácie kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím  alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Predmetom dodatku č. 3 boli zmeny jednotlivých článkov, najmä zmeny týkajúce sa výšky a intenzity pomoci a platnosti a účinnosti schémy.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

 • Dodatok č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je podpora

 • kultúry (kultúrneho dedičstva, kultúrno-osvetovej činnosti, umeleckých aktivít, kreatívneho priemyslu) osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín obyvateľstva,
 • fyzickej a informačnej debarierizácie kultúry (sprístupňovanie kultúry, kultúrnych obsahov, kultúrneho dedičstva, kultúrnych inštitúcií/organizácií) pre osoby so zdravotným postihnutím.

Predmetom dodatku č. 3 boli zmeny jednotlivých článkov, najmä zmeny týkajúce sa platnosti a účinnosti schémy a rozpočtu.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

 • Dodatok č. 1 k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je

 • financovanie rekonštrukcie a dobudovania priestorov kritickej infraštruktúry - vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry (v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi),
 • zabezpečenie požiadaviek na riadenie dokumentov v špeciálnom režime v organizáciách verejnej správy.

Predmetom dodatku č. 1 sú výlučne ustanovenia týkajúce sa zmien vyplývajúcich z nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2391 zo 4. októbra 2023, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 717/2014, (EÚ) č. 1407/2013, (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 360/2012, pokiaľ ide o pomoc de minimis na spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry, a nariadenia (EÚ) č. 717/2014, pokiaľ ide o celkovú výšku pomoci de minimis poskytnutú jedinému podniku, obdobie jeho uplatňovania a iné záležitosti.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Všetky platné a účinné schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci si môžete pozrieť aj na webovom sídle PMÚ www.antimon.gov.sk v sekcii Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

2.  Dočasný krízový a prechodný rámec

 • EK prijala dodatok k Dočasnému krízovému a prechodnému rámcu

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 20. 11. 2023 prijala dodatok k Dočasnému krízovému a prechodnému rámcu (ďalej len „rámec“). Tým sa predĺžila platnosť niektorých častí rámca (časť 2.1 a 2.4), ktorých cieľom je poskytnúť reakciu na krízu po ruskej agresii proti Ukrajine a bezprecedentnom zvýšení cien energií, o šesť mesiacov, t. j. do 30. 6. 2024.

Zároveň sa zvýšili stropy pre poskytovanie pomoci v rámci oddielu 2.1 nasledovne:

 • pre sektor poľnohospodárstva: z 250 000 eur na 280 000 eur,
 • pre sektor rybolovu a akvakultúry: z 300 000 eur na 335 000 eur,
 • pre všetky ostatné sektory: z 2 mil. eur na 2.25 mil. eur.

Dodatok k rámcu je verejne dostupný na webovom sídle PMÚ www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Legislatíva - Legislatíva EK v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine a aj v časti opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

3.  Nariadenia v oblastiach poľnohospodárstva a rybolovu

 • EK zverejnila nariadenia, ktorými opravuje nariadenia v oblasti poľnohospodárstva a v oblasti rybolovu

EK dňa 23. 11. 2023 zverejnila tieto nariadenia:

 • nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2607 z 22. novembra 2023, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) 2022/2472, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
 • nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2603 z 22. novembra 2023, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) 2022/2473, ktorým sa určité kategórie pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Obe nariadenia v aktuálnych zneniach obsahujú technické chyby, ktoré ovplyvňujú obsah príslušných ustanovení uvedených nariadení. Tieto chyby sa týkajú nesprávnych alebo chýbajúcich krížových odkazov a opomenutí. Preto bolo potrebné obe nariadenia opraviť.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2607 a nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2603 sú verejne dostupné na webovom sídle PMÚ www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Legislatíva - Skupinové výnimky.