Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Novinky koordinátora pomoci v týždni od 27. 11. 2023 do 3. 12. 2023

Publikované:
Obsah
papier kvety
papier kvety

1.  Stanoviská PMÚ k schémam pomoci

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) ako koordinátor pomoci (podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci) v rámci plnenia svojich úloh vypracováva aj stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov, z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Na tento účel je poskytovateľ pomoci povinný koordinátorovi pomoci zaslať návrh schémy pomoci (vrátane každého návrhu dodatku k schéme).

Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi do 30 dní po doručení návrhu. Stanovisko koordinátora pomoci v oblasti dodržania pravidiel Európskej únie je záväzné.

Poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom už nepodlieha povinnosti žiadať PMÚ o stanovisko, poskytovateľ je však povinný zabezpečiť, že každá individuálna pomoc bude v súlade so všetkými podmienkami schémy.

Počas obdobia od 20. 11. 2023 do 24. 11. 2023 PMÚ vydal, v súlade so zákonom o štátnej pomoci, stanovisko k nasledujúcim schémam pomoci a dodatkom k schémam pomoci:

  • Dodatok č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na podporu rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je v podobe dotácií zo štátneho rozpočtu spolufinancovať projekty v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. Tie sú zamerané na podporu zapájania súkromného sektora do rozvojových aktivít Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Dodatkom č. 3 sa predĺžila platnosť a účinnosť schémy do 30. 6. 2024.

Poskytovateľom pomoci je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

  • Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na podporu projektov posilňujúcich sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva. Dodatkom č. 3 sa upravil najmä článok Výška a intenzita pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

  • Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja pre rozvoj obranných spôsobilostí SR a obranného priemyslu SR podľa medzirezortného podprogramu 06E0I - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu       

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci na riešenie projektov základného výskumu, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a štúdií uskutočniteľnosti zameraných na podporu obrany v cieľovom území SR.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo obrany SR.

  • Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Predmetom schémy je podporovať a rozvíjať mediálnu gramotnosť a tiež podporovať boj proti dezinformáciám prostredníctvom kultúrnych aktivít. Dodatkom č. 1 sa upravilo znenie viacerých článkov schémy, najmä vo vzťahu k výške a intenzite pomoci, rozpočtu, predĺženiu platnosti a účinnosti schémy do 31. 12. 2026.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

  • Dodatok č. 1 k Schéme minimálnej pomoci na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám

Právnym základom schémy je nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Predmetom schémy je podporovať a rozvíjať mediálnu gramotnosť a tiež podporovať boj proti dezinformáciám prostredníctvom kultúrnych aktivít. Dodatkom č. 1 sa upravili viaceré články schémy a predĺžila sa jej platnosť a účinnosť do 30. 6. 2024.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry SR.

  • Schéma štátnej pomoci na podporu poskytovania príspevkov na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny opatrovateľskej služby

Právnym základom schémy je rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.

Predmetom schémy je pomoc poskytovateľom opatrovateľskej služby. Finančný príspevok je určený na náhradu za zabezpečenie zmluvne dohodnutého a reálne poskytnutého rozsahu pomoci pre konkrétne fyzické osoby, ktoré sú odkázané na opatrovateľskú službu. Cieľom je ochrana pred sociálnym vylúčením týchto osôb, podpora ich spoločenského začlenenia a zabezpečenie základných ľudských práv - ochrany života, zdravia, zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všetky platné a účinné schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci si môžete pozrieť aj na webovom sídle PMÚ www.antimon.gov.sk v sekcii Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

2.  Oznámenie EK o pomoci pre podniky v ťažkostiach

  • EK zverejnila oznámenie, ktorým sa menia usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach

Európska komisia (ďalej len „EK") dňa 29. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ zverejnila oznámenie Komisie, ktorým sa menia usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania (ďalej len „oznámenie Komisie“).

Platnosť usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (ďalej len „usmernenia“) uplynie koncom roka 2023.

Na zabezpečenie predvídateľnosti a právnej istoty pri príprave na možnú aktualizáciu usmernení je potrebné a vhodné predĺžiť obdobie, počas ktorého sa majú uplatňovať, o dva roky.

EK oznámením Komisie predĺžila platnosť usmernení do 31. 12. 2025. Zvyšok usmernení zostáva v platnosti bez ďalších zmien.

Oznámenie Komisie je verejne dostupné na webovom sídle PMÚ www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Legislatíva - Horizontálne pravidlá.