Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov

Publikované:
Obsah

Stanovisko PMÚ SR sa týka dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

laptop, notes, pero, dlane na stole
laptop, notes, pero, dlane na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z.) dňa 4. 4. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov“ s prideleným číslom DM-3/2021.
 
Cieľom pomoci je
  • podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity,
  • podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami, riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života, ako aj
  • podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK.
Cieľom pomoci je taktiež podpora zvýšenia miery zamestnanosti formou podpory vzdelávania, podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných miest, ktorá je jednou z priorít vlády SR.
 
Špecificky je pomoc zameraná na
  • podporu vzniku, udržania a rozvoja samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb,
  • podporu rozvoja sociálnej ekonomiky,
  • podporu rastu a udržania zamestnanosti u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých, stredných a veľkých podnikov, ako aj
  • podporu vzdelávania nezamestnaných občanov, mladých ľudí alebo zamestnancov na účel podpory ďalšieho rozvoja a zvýšenia, resp. udržania zamestnanosti.
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je zároveň aj vykonávateľom schémy.